Investor relations
Financial reports

2024-05-30 19:06:10
Kommuniké från årsstämma

Stockholm - 2024-05-30   Idag, den 30 maj 2024, höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. Nedan framgår de beslut som fattades på den ordinarie bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats https://gamechestgroup.com/investor-relations - Stämman fastställde resultat- och balansräkningen för såväl moderbolaget som koncernen. - Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att

READ FULL RELEASE

2024-05-29 11:00:00
Delårsrapport 1 - 2024

Flerårsöversikt koncernen Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Totala intäkter (msek) 1,7 1,7 7,8
EBITDA (msek) -0,1 -0,4 0,1
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,3 -0,8 -1,0
Balansomslutning (msek) 7,5 8,2 7,8
Soliditet (%) 79,7 80,3 81,5
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,02 -0,03
Flerårsöversikt modern Q1 2024 Q1 2023 Helår 2023
Totala intäkter (msek) 0,7 0,6 2,6
EBITDA (msek) 0,0 -0,3 0,1
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,0 -0,5 -0,4
Balansomslutning (msek) 10,5 10,6 10,4
Soliditet (%) 88,9 87,2 90,9
Resultat per aktie (sek) 0,0 -0,02 -0,01
READ FULL RELEASE

2024-05-13 11:37:52
Tillägg till årsredovisningen: revisionsberättelse

Revisionsberättelsen kan ses tillsammans med årsredovisningen via de bifogade filerna i detta pressmeddelande samt på vår webbplats.

READ FULL RELEASE

2024-05-13 10:00:00
Årsredovisning 2023

Stockholm 2023-05-13 Se bilaga för årsredovisning 2023.

READ FULL RELEASE

2024-04-30 09:00:00
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ) Stockholm 30 april, 2024 Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 30 maj, 2024 kl. 18:00  i bolagets lokaler på Färögatan 33, Kista Science Tower. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 22 maj, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 maj skriftligen till ℅ Svea Partners, Färögatan 33, Kista Science Tower, 164 51 Kista. eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller

READ FULL RELEASE

2024-02-23 09:00:00
Bokslutskommuniké 2023

Flerårsöversikt koncernen Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 2,7 2,4 7,8 7,3
EBITDA (msek) 0,7 0,8 0,1 -0,6
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,5 0,3 -1,0 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,8 12,2 7,8 12,2
Soliditet (%) 81,6% 59,8% 81,6% 59,8%
Resultat per aktie (sek) 0,02 0,00 -0,03 -0,31
Flerårsöversikt modern Q4 2023 Q4 2022 Helår 2023 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,7 0,7 2,6 2,2
EBITDA (msek) 0,2 -0,1 0,1 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,1 -5,3 -0,4 -6,2
Balansomslutning (msek) 10,4 14,5 10,4 14,5
Soliditet (%) 90,9% 67,9% 90,9% 67,9%
Resultat per aktie (sek) 0,00 0,00 -0,01 -0,58
READ FULL RELEASE

2023-11-24 15:00:00
Delårsrapport 3 - 2023

Flerårsöversikt koncernen Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,8 1,7 5,1 4,8 7,2
EBITDA (msek) -0,2 -0,5 -0,7 -1,4 -0,6
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,4 -1,2 -1,6 -3,2 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,3 4,3 7,3 4,3 12,2
Soliditet (%) 79,3 -6,6 79,3 -6,6 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,11 -0,05 -0,33 -0,30
Antal aktier 33,685,483 10,677,168 33,685,483 10,677,168 10,677,168
Flerårsöversikt modern Q3 2023 Q3 2022 Q1-Q3 2023 Q1-Q3 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,6 0,5 2,0 1,5 2,2
EBITDA (msek) 0,0 -0,4 -0,1 -0,7 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,1 -0,4 -0,5 -0,9 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,4 11,0 10,4 11,0 14,3
Soliditet (%) 89,0 63,0 89,0 63,0 67,5
Resultat per aktie (sek) 0,00 -0,05 -0,02 -0,12 -0,58
Antal aktier 33,685,483 10,677,168 33,685,483 10,677,168 10,677,168
READ FULL RELEASE

2023-08-23 10:00:00
Delårsrapport 2 - 2023

Flerårsöversikt koncernen Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,6 1,5 3,3 3,1 7,2
EBITDA (msek) -0,1 -0,6 -0,5 -1,0 -0,6
Justerat EBITDA (msek)* 0,2 ** ** ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,3 -1,2 -1,1 -2,4 -3,3
Balansomslutning (msek) 7,5 5,2 7,5 5,2 12,2
Soliditet (%) 82,3 16,8 82,3% 16,8% 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,11 -0,03 -0,21 -0,30
Flerårsöversikt modern Q2 2023 Q2 2022 H1 2023 H1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,7 0,7 1,3 1,0 2,2
EBITDA (msek) 0,2 0,1 -0,1 -0,5 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,1 -0,1 -0,4 -0,7 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,5 11,2 10,5 11,2 14,3
Soliditet (%) 89,2 66,5 89,2% 66,5% 67,5
Resultat per aktie (sek) 0,00 -0,01 -0,01 -0,07 -0,58
READ FULL RELEASE

2023-05-30 19:14:06
Kommuniké från årsstämma

Stockholm - 2023-05-30   Idag 2023-05-30 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den ordinarie bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://gamechestgroup.com/investor-relations - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter

READ FULL RELEASE

2023-05-29 10:08:31
Delårsrapport 1 - 2023

Flerårsöversikt koncernen Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 1,7 1,6 7,2
EBITDA (msek) -0,4 -0,4 -0,6
Justerat EBITDA (msek)* 0,0 ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,8 -1,2 -3,3
Balansomslutning (msek) 8,2 6,2 12,2
Soliditet (%) 80,3 34,2 60,1
Resultat per aktie (sek) -0,02 -0,11 -0,30
Flerårsöversikt modern Q1 2023 Q1 2022 Helår 2022
Totala intäkter (msek) 0,6 0,5 2,2
EBITDA (msek) -0,3 0,6 -0,9
Justerat EBITDA (msek)* 0.1 ** **
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,5 -5,0 -6,4
Balansomslutning (msek) 10,6 11,7 14,3
Soliditet (%) 87,2 70,0 67,5
Resultat per aktie (sek) -0,01 -0,47 -0,58
READ FULL RELEASE

2023-05-16 20:15:58
Årsredovisning 2022

Stockholm 2023-05-16 Se bilaga för årsredovisning 2022.

READ FULL RELEASE

2023-04-18 13:28:42
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Stockholm 18 april, 2023 Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 30 maj, 2023 kl. 18:00  i bolagets lokaler på Färögatan 33, Kista Science Tower. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 22 maj, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 maj skriftligen till ℅ Svea Partners, Färögatan 33, Kista Science Tower, 164 51 Kista. eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier

READ FULL RELEASE

2023-02-23 08:16:01
Bokslutskommuniké 2022

Flerårsöversikt koncernen Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 2,4 2,5 7,2 7,6
EBITDA (msek) 0,2 1,0 −1,1 −0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,4 −1,2 −4,0 −5,5
Balansomslutning (msek) 12,3 7,1 12,3 7,1
Soliditet (%) 59,3% 45,9% 59,3% 45,9%
Resultat per aktie (sek) −0,04 −0,11 −0,38 −0,49
Flerårsöversikt modern Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,7 0,5 2,2 3,2
EBITDA (msek) −0,1 0,6 −0,9 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) −5,1 −5,0 −6,4 −6,2
Balansomslutning (msek) 14,3 11,7 14,3 11,7
Soliditet (%) 67,5% 70,0% 67,5% 70,0%
Resultat per aktie (sek) −0,02 −0,47 −0,10 −0,58
READ FULL RELEASE

2022-11-24 08:45:00
Delårsrapport 3 - 2022

Flerårsöversikt koncernen Q3 2022 Q3 2021 Delår 3 2022 Delår 3 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 1,7 1,7 4,9 5,1 7,6
EBITDA (msek) -0,5 -0,3 -1,4 -1,9 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,2 -1,1 -3,6 -4,3 -5,5
Balansomslutning (msek) 4,3 10,7 4,3 10,7 7,1
Soliditet (%) -6,6% 47,5% -6,6% 47,5% 45,9%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,11 -0,34 -0,38 −0,49
Flerårsöversikt modern Q3 2022 Q3 2021 Delår 3 2022 Delår 3 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,5 0,4 1,5 2,9 3,4
EBITDA (msek) -0,4 -0,3 -0,7 -0,3 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,5 -0,6 -1,3 -1,2 -6,2
Balansomslutning (msek) 11,0 18,5 11,0 18,5 11,7
Soliditet (%) 63,0% 71,3% 63,0% 71,3% 70,0%
Resultat per aktie (sek) -0,05 -0,06 -0,12 -0,11 −0,58
READ FULL RELEASE

2022-08-18 08:50:38
Delårsrapport 2 - 2022

Flerårsöversikt koncernen Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 1,5 1,7 3,1 3,4 7,6
EBITDA (msek) −0,6 −1,1 −1,0 −1,6 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,2 −2,0 −2,4 −3,2 -5,5
Balansomslutning (msek) 5,2 11,7 5,2 11,7 7,1
Soliditet (%) 16,8% 53,1% 16,8% 53,1% 45,9%
Resultat per aktie (sek) -0,11 −0,19 -0,21 −0,28 −0,49
Flerårsöversikt modern Q2 2022 Q2 2021 H1 2022 H1 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,7 0,5 1,0 2,5 3,4
EBITDA (msek) 0,1 −1,2 −0,5 0,0 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,1 −1,6 −0,7 −0,6 -6,2
Balansomslutning (msek) 11,2 18,8 11,2 18,8 11,7
Soliditet (%) 66,5% 73,1% 66,5% 73,1% 70,0%
Resultat per aktie (sek) −0,01 −0,15 −0,07 −0,05 −0,58
READ FULL RELEASE

2022-05-25 16:45:02
Kommuniké från årsstämma

Idag 2022-05-25 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://gamechestgroup.com/investor-relations - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören. - Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget

READ FULL RELEASE

2022-05-19 10:50:12
Delårsrapport 1 - 2022

READ FULL RELEASE

2022-05-04 17:45:32
Fullständiga förslag till styrelse och arvoden till årsstämman

Stockholm 2022-05-04 Punkt 7 – Val av Styrelse Aktieägare som tillsammans äger 10,3% av det totala antalet aktier och röster i bolaget har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter enligt följande: Nyval av Jihad Omeirat, Krister Elmgren och Ali Alex Ghafori samt omval av Mike Jacobsen och Marcus Petersson. John Ekeberg föreslås att avgå och Robin Stenman har avböjt omval på grund av andra åtaganden. Ali Alex Ghafori föreslås som ordförande. Styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga

READ FULL RELEASE

2022-05-04 16:05:29
Årsredovisning 2021

Stockholm 2022-05-04 Se bilaga för årsredovisning 2021.

READ FULL RELEASE

2022-04-25 22:18:07
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 25 maj 2022 kl. 12:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, 5:e våningen. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 17 maj 2022, dels anmäla sig till bolaget senast den 17 maj 2022 skriftligen till BOX 7005, 103 86 Stockholm eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och

READ FULL RELEASE

2022-02-17 10:30:16
Bokslutskommuniké 2021

Flerårsöversikt koncernen Q4 2021 Q4 2020 Helår 2021 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 2,5 3,9 7,6 9,6
EBITDA (msek) 1,0 0,2 -0,9 0,9
Justerat EBITDA* (msek) 0,0 0,2 -0,9 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,2 -2,4 -5,5 -4,2
Balansomslutning (msek) 7,1 10,9 7,1 10,9
Soliditet (%) 45,9% 84,4% 45,9% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,25 -0,49 -0,44
Flerårsöversikt modern Q4 2021 Q4 2020 Helår 2021 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,5 1,2 3,4 3,4
EBITDA (msek) 0,6 0,1 0,3 -0,4
Resultat efter finansiella poster (msek) -5,0 -1,4 -6,2 -2,8
Balansomslutning (msek) 11,7 15,4 11,7 15,4
Soliditet (%) 70,0% 93,2% 70,0% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,47 -0,13 -0,58 -0,27
READ FULL RELEASE

2021-11-26 08:37:55
Delårsrapport 3 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q3 2021 Q3 2020 Delår 3 2021 Delår 3 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 3,3 5,1 5,8 9,6
EBITDA (msek) -0,3 1,5 -1,9 0,7 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 0,7 -4,3 -1,8 -4,2
Balansomslutning (msek) 10,7 14,1 10,7 14,1 10,9
Soliditet (%) 47,5% 83,6% 47,5% 83,6% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,11 0,05 -0,38 -0,19 -0,44
Flerårsöversikt modern Q3 2021 Q3 2020 Delår 3 2021 Delår 3 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,4 1,0 2,9 2,2 3,4
EBITDA (msek) -0,3 0,2 -0,3 -0,5 -0,4
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,6 -0,1 -1,2 -1,4 -2,8
Balansomslutning (msek) 18,5 17,6 18,5 17,6 15,4
Soliditet (%) 71,3% 89,2% 71,3% 89,2% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,06 -0,01 -0,11 -0,13 -0,27
READ FULL RELEASE

2021-08-19 10:58:18
Delårsrapport 2 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q2 2021 Q2 2020 Halvår 1 2021 Halvår 1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 1,2 3,4 2,5 9,6
EBITDA (msek) -1,1 -0,3 -1,6 -0,9 0,9
Justerat EBITDA* (msek) -0,1 -0,2 -0,5 -0,7 1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) -2,0 -1,1 -3,2 -2,5 -4,2
Balansomslutning (msek) 11,7 13,1 11,7 13,1 10,9
Soliditet (%) 53,1% 85,2% 53,1% 85,2% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,19 -0,11 -0,28 -0,25 -0,44
Flerårsöversikt modern Q2 2021 Q2 2020 Halvår 1 2021 Halvår 1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,5 0,9 2,5 1,2 3,4
EBITDA (msek) -1,2 0,0 0,0 -0,7 -0,4
Justerat EBITDA* (msek) -0,2 -0,2 1,1 -0,6 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,6 -0,3 -0,6 -1,4 -2,8
Balansomslutning (msek) 18,8 17,4 18,8 17,4 15,4
Soliditet (%) 73,1% 90,6% 73,1% 90,6% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,15 -0,02 -0,05 -0,13 -0,27
READ FULL RELEASE

2021-05-27 15:09:14
Kommuniké från årsstämma

Idag 2021-05-27 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma.   · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att för verksamhetsåret 2020 ska ingen utdelning ske.   · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.   · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Omval av Robin Stenman,Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson. Robin Stenman fortsätter som styrelsens ordförande.   · Stämman beslutade om val av revisorsfirma enligt styrelsens förslag;

READ FULL RELEASE

2021-05-12 17:09:32
Delårsrapport 1 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 1,3 9,6
EBITDA (msek) -0,5 -0,5 0,9
Justerat EBITDA* (msek) -0,2 -0,5 1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,2 −1,4 −4,2
Balansomslutning (msek) 9,6 15,4 10,9
Soliditet (%) 85,8% 70,0% 84,4%
Resultat per aktie (sek) −0,09 −0,14 −0,44
Flerårsöversikt modern Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 2,0 0,3 3,4
EBITDA (msek) 1,2 -0,7 -0,4
Justerat EBITDA* (msek) 1,5 -0,7 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) 1,0 −1,1 −2,8
Balansomslutning (msek) 16,5 18,5 15,4
Soliditet (%) 93,0% 77,5% 93,2%
Resultat per aktie (sek) 0,10 −0,11 −0,27
READ FULL RELEASE

2021-05-06 15:49:36
Årsredovisning 2020

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

READ FULL RELEASE

2021-04-27 11:46:49
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Stockholm 2021-04-27 Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021 kl. 12:00 i bolagets lokaler på  Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, 5:e våningen. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 20 maj 2021, dels anmäla sig till bolaget senast den 20 maj 2021 skriftligen till BOX 5376, 102 49 Stockholm eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds

READ FULL RELEASE

2021-03-04 17:02:15
VD presenterar uppföljning av bokslutskommuniké 2020

Nyhetsbrev 2021-03-04 Game Chest VD Robin Bäcklund har idag presenterat bolagets bokslutskommuniké 2020 i en video-presentation. Presentationen har publicerats på bolagets hemsida. Presentationen kommer vara tillgänglig 18:00 idag på denna länk: https://gamechestgroup.com/presentation För ytterligare information, vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se Om Game Chest Group: Game Chest Group är verksamma inom gaming och esports-marknaden och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom

READ FULL RELEASE

2021-02-26 16:00:00
Uppföljning av bokslutskommuniké 2020

Nyhetsbrev 2021-02-26 Game Chest VD Robin Bäcklund kommer hålla en video-presentation av bokslutskommuniké 2020 den 4 mars 2020 kl 18:00. Under genomgången kommer VD gå igenom rapportens siffror i sin helhet samt förklara mer genomgående hur verksamheten presterat under sista halvåret 2020.  Extra fokus kommer att läggas på förklara bolagets tillväxtstrategi på kort och lång sikt. Länk till presentationen kommer att kommuniceras under nästa vecka. För ytterligare information, vänligen kontakta Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB (Publ) ir@gamechestgroup.se Om

READ FULL RELEASE

2021-02-24 12:41:46
Bokslutskommuniké 2020

Flerårsöversikt koncernen Q4
2020
Q4
2019
Helår
2020
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 3,9 0,2 9,6 2,3
EBITDA (msek) 0,2 −1 0,9 −2,5
Justerat EBITDA* (msek) 0,6 −1 1,5 −2,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −2,4 −1,5 −4,2 −4,8
Balansomslutning (msek) 10,9 16,7 10,9 16,7
Soliditet (%) 84,40% 73% 84,40% 73%
Resultat per aktie (sek) −0,25 −0,16 −0,44 −0,5
Flerårsöversikt modern Q4
2020
Q4
2019
Helår
2020
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1,2 −0,4 3,4 1,9
EBITDA (msek) 0,1 −1,3 −0,4 −1,5
Justerat EBITDA* (msek) 0,5 −1,3 0,3 −1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,4 −2,4 −2,8 −3
Balansomslutning (msek) 15,4 19,6 15,4 19,6
Soliditet (%) 93,20% 79% 93,20% 79%
Resultat per aktie (sek) −0,13 −0,25 −0,27 −0,32
READ FULL RELEASE

2020-11-12 08:37:08
Delårsrapport 3 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q3
2020
Q3
2019
Q1 - Q3
2020
Q1 - Q3
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 3,3 1,4 5,8 2,1 2,3
EBITDA (msek) 1,5 −0,3 0,7 −1,4 −2,5
Resultat efter finansiella poster (msek) 0,7 −1,1 −1,8 −2,9 −4,8
Balansomslutning (msek) 14,1 15,5 14,1 15,5 16,7
Soliditet (%) 83,60% 53,70% 83,60% 53,70% 73,00%
Resultat per aktie (sek) 0,05 −0,12 −0,19 −0,32 −0,5
Flerårsöversikt modern Q3
2020
Q3
2019
Q1 - Q3
2020
Q1 - Q3
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1 1,1 2,2 2,3 1,9
EBITDA (msek) 0,2 0,1 −0,5 −0,2 −1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,1 −0,2 −1,4 −0,7 −3
Balansomslutning (msek) 17,6 19,2 17,6 19,2 19,6
Soliditet (%) 89,20% 65,10% 89,20% 65,10% 79,00%
Resultat per aktie (sek) −0,01 −0,03 −0,13 −0,08 −0,32
READ FULL RELEASE

2020-08-13 08:35:49
Delårsrapport 2 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1,2 0,3 2,5 0,7 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,4 −2,5 −1,8 −4,8
Balansomslutning (msek) 13,1 9,5 13,1 9,5 16,7
Soliditet (%) 85,20% 56,30% 85,20% 56,30% 73,00%
Resultat per aktie (sek) −0,11 −0,06 −0,25 −0,24 −0,5
Flerårsöversikt modern Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 0,9 0,6 1,2 1,2 1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,3 0,4 −1,4 −0,4 −3,0
Balansomslutning (msek) 17,4 12,9 17,4 12,9 19,6
Soliditet (%) 90,60% 68,80% 90,60% 68,80% 79,00%
Resultat per aktie (sek) −0,02 0,05 −0,13 −0,06 −0,32
READ FULL RELEASE

2020-06-16 12:00:00
Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma Idag 2020-06-16 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om omval av samtliga i styrelse: fem ledamöter enligt följande - Omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson, Jesper Nord. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade om omval av

READ FULL RELEASE

2020-05-28 12:08:16
Årsredovisning 2019

Se bifogad årsredovisning i PDF form.

READ FULL RELEASE

2020-05-15 08:30:00
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ) 559095-1942 kallas härmed till årsstämma den 16 juni 2020 klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på adress Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 10 juni 2020, dels anmäla sig till bolaget. Anmälan om deltagande till stämman ska göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB (publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post ir@gamechestgroup.se Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr., antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud

READ FULL RELEASE

2020-05-08 08:45:15
Delårsrapport 1 - 2020

Flerårsöversikt koncernen

Q1 2020 Q1 2019 Helår 2019
Totala intäkter (msek) 1,3 0,3 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -1,4 -4,8
Balansomslutning (msek)  15,4 6,6 16,7
Soliditet (%) 70,0% 45,4% 73,0%
Resultat per aktie (sek)  -0,14 -0,19 -0,50
Flerårsöversikt modern 
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2  1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 -1,1 -3,0
Balansomslutning (msek) 18,5 9,2 19,6
Soliditet (%)  77,5% 62,5% 79,0%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,16 -0,32
READ FULL RELEASE

2020-05-06 09:26:42
Game Chest flyttar fram årsstämman

Med anledning av den rådande situationen som pågår just nu har Game Chest gruppens styrelse idag beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta hoppas Bolaget kunna bidra till att minska risken för ytterligare smittspridning av COVID-19 samt möjliggöra för fler aktieägare att kunna närvara vid stämman. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 2020-05-20. Bolaget kommer att hålla årsstämma senast den 16 juni. // Robin Bäcklund Verkställande Direktör Game Chest Group AB

READ FULL RELEASE

2020-02-14 08:46:08
Bokslutskommuniké 2019

Flerårsöversikt koncernen Q4
2019
Q4
2018
Helår
2019
Helår
2018
Totala intäkter (msek) 0,2 0,1 2,3 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,5 −1,6 −4,8 −2,8
Balansomslutning (msek) 15,7 6 15,7 6
Soliditet (%) 71,30% 74,10% 71,30% 74,10%
Resultat per aktie (sek) −0,16 −0,23 −0,5 −0,4
         
Flerårsöversikt modern Q4
2019
Q4
2018
Helår
2019
Helår
2018
Totala intäkter (msek) −0,4 0,2 1,9 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −2,4 −0,4 −3 −0,5
Balansomslutning (msek) 18,6 7,9 18,6 7,9
Soliditet (%) 77,90% 86,20% 77,90% 86,20%
Resultat per aktie (sek) −0,25 −0,06 −0,32 −0,07
READ FULL RELEASE

2019-11-13 15:54:41
Delårsrapport tre 2019

Flerårsöversikt koncernen Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,4 0,2 2,1 1 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,2 −2,9 −1,3 −2,8
Balansomslutning (msek) 15,5 7,3 15,5 7,3 6
Soliditet (%) 53,70% 76,80% 53,70% 76,80% 74,10%
Resultat per aktie (sek) −0,12 −0,03 −0,32 −0,18 −0,4
Flerårsöversikt modern Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,1 0,3 2,3 0,7 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,2 0 −0,7 −0,1 −0,5
Balansomslutning (msek) 10,2 8,6 10,2 8,6 7,9
Soliditet (%) 122,70% 83,80% 122,70% 83,80% 86,20%
Resultat per aktie (sek) −0,03 0 −0,08 −0,01 −0,07
READ FULL RELEASE

2019-08-20 16:15:30
Delårsrapport 2 2019

Flerårsöversikt koncernen 2019 Q2  2018 Q1  2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0,3 0,2 0,6 0,5 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,4 -0,7 -1,7 -1,0 -2,8
Balansomslutning (msek) 9,5 7,9 9,5 7,9 6,0
Soliditet (%) 56,2% 95,6% 56,2% 95,6% 74,1%
Resultat per aktie (sek) -0,06 -0,10 -0,24 -0,15 -0,40
Flerårsöversikt modern 2019 Q2  2018 Q2 2019 H1  2018 H1  Helår 2018
Totala intäkter (msek) 0.9 0.4 1.2 0.4 0.9
Resultat efter finansiella poster (msek) 0.4 0.1 -0.4 0 -0.5
Balansomslutning (msek) 12.9 6.4 12.9 6.4 7.9
Soliditet (%) 68.80% 99.30% 68.80% 99.30% 86.20%
Resultat per aktie (sek) 0.05 0 -0.06 -0.01 -0.07
READ FULL RELEASE

2019-05-20 15:48:19
Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-20 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter. - Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske. - Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. - Stämman beslutade om följande styrelse: fem ledamöter enligt följande - omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson och nyval av Jesper Nord. Leo Svanberg entledigades. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande. - Stämman beslutade  om omval

READ FULL RELEASE

2019-05-15 09:24:44
Kvartalsrapport ETT

Översikt av koncernen Q1 2019 Q1 2018 Helår 2018 Totala intäkter (msek) 0,3 0,3 0,8 Resultat efter finansiella poster (msek) -1,4 -0,4 -2,8 Balansomslutning (msek) 6,6 8,6 6,0 Soliditet 50% 96% 74,1% Resultat per aktie -0,19 -0,05 -0,40 Insynspersoner per 2019-03-31 Jesper Nord, VD Robin Stenman, Styrelseordförande John Ekberg, Ledamot Leo Svanberg, Ledamot Marcus Pettersson, Ledamot Michael Jacobson, Ledamot Kommande

READ FULL RELEASE

2019-05-06 15:25:58
Årsredovisning

Stockholm 2019-05-06 Årsredovisning för 2018. Se bilaga för fullständig årsredovisning.

READ FULL RELEASE

2019-05-02 08:50:39
Förslag till årsstämma

Game Chest Group AB(publ) håller årsstämma 2019-05-20. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16. Punkt 11 - 14 Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Huvudägare och styrelse arbetar med att ta fram och presentera förslag till styrelse och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås Parsells

READ FULL RELEASE

2019-04-18 08:54:40
Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB(publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GAME CHEST GROUP AB(PUBL) Aktieägarna i Game Chest Group AB(publ) 559095-1942 kallas härmed till bolagsstämma 20 maj 2019 klockan 13.00 till Birger Jarlsgatan 18a, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 14 maj 2019, anmälan ska inkommit till bolaget senast 14 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Game Chest Group AB(publ), BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post ir@gamechestgroup.se Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

READ FULL RELEASE

2019-02-25 12:15:58
Bokslutskommuniké 2018

READ FULL RELEASE