Investor relations
Press release

2019-05-02 08:50:39

Förslag till årsstämma

Game Chest Group AB(publ) håller årsstämma 2019-05-20. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16.

Punkt 11 - 14
Föreslås att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i bolaget eller koncernen. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. Huvudägare och styrelse arbetar med att ta fram och presentera förslag till styrelse och kommer att presentera förslaget i anslutning till årsstämman. Till revisor föreslås Parsells Revisionsbyrå AB med Jan Hamberg som huvudansvarig revisor.

Punkt 15
Förslag till beslut om kvittningsemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om kvittningsemission innebärande att öka bolagets aktiekapital med högst 34 091 kronor genom utgivande av högst 340 910 nya aktier till en teckningskurs om 4,40 kronor per aktie på i huvudsak följande villkor. Bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 1 500 004 kronor. Teckningskursen motsvarar stängningskurs per 2019-04-30 för bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma New Equity Venture International I AB. Teckning av aktierna ska ske på teckningslista senast den 31 maj 2019. Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, har rätt att förlänga teckningstiden. Betalning för de tecknade aktierna ska ske genom kvittning, varvid kvittning av teckningslikvid kan ske till maximalt om 1 500 004 kronor. Överteckning kan inte ske. Kvittning verkställs genom aktieteckning och emissionskostnaden för bolaget är beräknad till ca 15 000 kronor. Motivet till föreslagna emission är att styrelsen finner det gynnsamt och till nytta för bolagets ekonomiska ställning att reglera skuld om 1 500 004 kronor genom kvittning. Emissionskursen är enligt styrelsen fastställd på ett marknadsmässigt sätt. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömt en riktad kvittningsemission som mer lämplig för bolaget av tids- och kostnadsskäl, d.v.s. att en riktad emission går snabbare, är mycket billigare och tar i anspråk mindre resurser internt. Bolagets resurser är begränsade och en företrädesemission riskerar att hämma och ta kraft från bolagets dagliga verksamhet i nuvarande situation. Sammantaget bedömer styrelsen att det ovan anförda med tillräcklig styrka talar för att det ligger i bolagets och aktieägarnas intresse att göra en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För giltigt beslut enligt denna punkt krävs att det biträtts av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Föreslagen tecknare i kvittningsemissionen, inkluderat dess ev. närstående, avser inte att rösta i beslutet. Styrelsen föreslås äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Punkt 16
Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget, såväl av serie A som serie B i enlighet med bolagsordningen. Bemyndigandet ska omfatta en utökning av bolagets aktier med högst det belopp som ryms inom bolagsordningens satta aktiegräns. Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv, alternativt att anskaffa kapital till sådana förvärv eller för att stärka bolagets balansräkning. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden. Styrelsen, verkställande direktören eller den någon av dem utser ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket. Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Motivet till bemyndigandet är att emissioner ska kunna ske i syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur till bolagets kapitalbehov från tid till annan och därmed bidra till ökat aktieägarvärde. Styrelsen eller den styrelsen därtill förordnar föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear.

// Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Förslag till årsstämma