Investor relations
Press release

2019-05-15 11:55:29

Upptagande av lån samt beslut om riktad emission

Upptagande av lån samt beslut om riktad emission

Stockholm, 2019-05-15

Som meddelats i tidigare pressmeddelanden har bolaget arbetat mot att ta in kapital i syfte att bygga ekonomiska muskler för att möjliggöra finansiering av eventuella framtida förvärv. Mot den bakgrunden har bolaget idag framförhandlat och ingått avtal om lån samt beslutat om riktad emission. Långivare och tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag. Lånebeloppet är på 2 MSEK som löper med en årsränta om 15 procent och med förfallodag 2019-12-31. Den riktade emissionen, som beslutats av styrelsen med stöd från bemyndigandet på årsstämman den 2018-06-28, innebär nyemission av 322 580 aktier till en teckningskurs av 3,10 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 999 998 kronor. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt att de nya aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av tjugo handelsdagar omedelbart före den 2019-05-13. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kr. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att emissionen är en del av en framförhandlad finansieringslösning med en kapitalstark och strategiskt viktig investerare som är till nytta för bolaget, vilket anses vara till fördel för samtliga aktieägare. Dessutom har i beslutet beaktats de kostnads- och tidsfördelarna som en riktad emission innebär.

Det är för bolaget ytterst glädjande nyheter att det nu finns förstärkta finansiella förutsättningar på plats för att om rätt tillfälle ges växa genom förvärv. 

//
Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 2019.


read release

Upptagande av lån samt beslut om riktad emission