Investor relations
Press release

2019-05-20 15:48:19

Kommuniké från årsstämma

Idag 2019-05-20 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter.


- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

- Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.


- Stämman beslutade om följande styrelse: fem ledamöter enligt följande - omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson och nyval av Jesper Nord. Leo Svanberg entledigades. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande.

- Stämman beslutade  om omval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade om kvittningsemission enligt styrelsens förslag. Emissionen innebär att bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 1 500 004 kr. Bolaget har efter emissionen totalt 7 721 240 utestående aktier och ett aktiekapital om 772 124 kr. 

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier enligt styrelsens förslag.  


// Investor Relations 
Game Chest Group AB(publ) 
ir@gamechestgroup.se


read release

Kommuniké från årsstämma