Investor relations
Press release

2019-07-04 13:18:37

Game Chest group AB (Publ) förvärvar Code Club AB Stockholm 2019-07-04

Game Chest informerade 2019-04-24 att bolaget ingått en avsiktsförklaring (LOI) om ett förvärv av ett spelföretag och att sedvanlig due diligence skulle föregå ingåendet av ett bindande förvärvsavtal.

Game Chest är idag glada att kunna meddela att aktieöverlåtelseavtal träffats om förvärv av 82,9 procent av aktierna i Code Club AB. Tillträde sker 2019-07-08 och initial köpeskilling (ej inkluderat ev. earn-out) uppgår till totalt 3 370 000 kr utgörandes av kontant betalning om 1 000 000 kr vid tillträde, 500 000 kr den 31 oktober 2019 samt 1 870 000 kr som betalas genom nyemitterade aktier i Game Chest (fastställd emitteringskurs 3,40 kr per aktie). Förvärvet är villkorat av att Game Chests revisor godkänner förestående kvittningsemission där säljaren kvittar skuld mot aktier. För 350 000 av aktierna ingås ett lock-up avtal innebärande ett förbud mot avyttring under en 12-månadersperiod.

Code Club AB är en svenskt företag verksamt inom som spelutvecklare. Företaget grundades av Rolf Jansson och Markus Persson 2007 och var tidigare känt som Mojang Specifications AB och Onetoofree AB. Code Club har utvecklat Wurm Online och dess efterträdare, Wurm Unlimited.

“Vi letar och jagar ständigt nya förvärv för att växa och bredda oss. Att nu lyckas förvärva en övervägande del av Code Club AB som har spelet Wurm känns mycket bra. Vi breddar inte bara bolaget utan vi tar också steget in bland spelutvecklarna vilket inbegriper att vi även förvärvar erfarenheter och kunskaper som väl kompletterar bolagets övriga grenar. I och med användarbasen finns världen över ser vi också en möjlighet till stora synergier med övriga varumärken, då främst med Gamethrill. Vi planerar att bibehålla bolagets mål eller arbetssätt och vår förhoppning är att samtliga de som idag är engagerade i bolagets framgång även fortsatt ska vara det”, kommenterar Jesper Nord, VD i Game Chest, förvärvet.

//

Investor Relations

Game Chest Group AB(publ)

ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2019.


read release

Game Chest group AB (Publ) förvärvar Code Club AB Stockholm 2019-07-04