Investor relations
Press release

2019-07-10 14:34:39

Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission

Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission   

2019-07-10

Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission av aktier i Game Chest i samband med betalning av köpeskilling avseende det tidigare kommunicerade förvärvet av Code Club. Beslutet innebär att 550 000 nya aktier emitteras och att aktiekapitalet ökar till 827 142 kr. Emitteringskursen är 3,40 kr/aktie och bestämdes genom förhandlingar mellan Game Chest och säljare. Emitteringskursen motsvarade bolagets aktiekurs för tiden då överenskommelsen träffades. Tecknare av samtliga aktier är Creation Street AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, i linje med ovan nämnda bemyndigande, möjliggöra förvärvet av Code Club. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 10 000 kr. 

Utestående aktier i Game Chest är före kvittningsemissionen totalt 7 721 240 och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 8 271 240.


Styrelsen i Game Chest har även med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kontantemission om 625 000 aktier till en teckningskurs av 3,20 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 2 000 000 kr. Tecknare i den riktade emissionen är CapMate Aktiebolag. CapMate Aktiebolag ägs av Gerhard Dal som är aktieägare sedan tidigare i Game Chest Group AB. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom en förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av tjugo handelsdagar omedelbart före den 2019-07-09, med en rabatt ca 15 procent. Rabatten är delvis motiverad av aktiens kraftiga volatilitet där aktiekursen under ett flertal dagar under 20-dagarsperioden handlats under teckningskursen. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att skapa trygga finansiella förutsättningar för bolaget att implementera direkta förbättringsåtgärder i nya förvärv samt skapa förutsättningar att förvärva fler verksamheter/bolag i linje med bolagets planer. Nu beslutade emission bedöms vara det alternativ som med säkerhet kan ge bolaget de möjligheterna. Tidsaspekten och kostnaden för en företrädesemission har konstaterat vara negativa för bolaget givet de tillväxtplaner som bolaget strävar emot. 

Emissionen sker så att säga i syfte att anpassa bolagets kapitalbas till bolagets kapitalbehov i syfte att bidra till ökat aktieägarvärde. Emissionen riktas mot en kapitalstark och strategiskt viktig investerare och emissionen bedöms vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet har det beaktats de kostnads- och tidsfördelar som en riktad emission innebär. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 10 000 kr.

Utestående aktier i Game Chest är före kontantemissionen totalt 8 271 240 och efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 8 896 240. 

//
Robin Stenman

Styrelseordförande
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Informationen är sådan som bolaget ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2019.

//

Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)

ir@gamechestgroup.se


read release

Beslut om riktad kvittningsemission i samband med förvärv samt riktad kontantemission