Investor relations
Press release

2019-09-20 15:25:53

Kommunike Game Chest Group AB (publ)

Kommunike Game Chest Group AB (publ)

Stockholm 2019-09-20

Game Chest Group AB har idag haft extra bolagsstämma där beslut om incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter godkändes av stämman enligt förslag. Beslutet fattades enhälligt. 

 Stämman beslutade och godkände framlagt förslag om ett incitamentsprogram utgörandes av teckningsoptioner. Förslaget är framtaget i syfte att skapa motivation och incitament för ledande befattningshavare och styrelseledamöter att prestera resultat som skapar aktieägarvärde. Programmet föreslås omfatta högst 300 000 teckningsoptioner som maximalt kan utöka aktieantalet i bolaget med 300 000 och aktiekapitalet i bolaget med 30 000 kr. 

Kategori Antal teckningsoptioner 
Ledande befattningshavare 150 000 
Styrelseledamöter 150 000 

En teckningsoption ger rätt att teckna en aktie (bolaget har endast ett aktieslag). Detta innebär att vid fullt tecknat program kommer aktiekapitalet ökas med 300 000 kr. Teckningsperioden för optionerna är 20190923 - 20190930. Priset per option är 0.089 kr. Konverteringsperiod för optionerna är 20190923 - 20211023. Lösenpriset är 12 kr per aktie. Lösenpriset ska erläggas kontant. De nya aktierna ska ge rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att aktierna registrerats hos Euroclear Sweden AB. När teckningsoptionen förfaller efter den 30 september 2021 står optionsinnehavaren utan möjlighet att utnyttja sin rätt att teckna aktier. Teckningsoptionerna blir då utan värde. En outnyttjad optionsrätt kan efter sista teckningsdag aldrig användas som underlag för rätt att förvärva aktier i bolaget. Villkoren i incitamentsprogrammet är framtaget i enlighet med Black Scholes formel. 

Rätt att teckna sig för teckningsoptionerna ska tillkomma ledande befattningshavare och styrelseledamöter i bolaget. Anmälan ska ske på särskild anmälningsblankett där den maximala tilldelningsnivån framgår. Teckningsoptioner som inte köps av berättigade mottagare fördelar inte vidare. Teckningsoptionerna som överlåts bedöms inte föranleda några lönekostnader för mottagarna eller sociala avgifter för bolaget. Nyemissionen i samband med teckning i detta incitamentsprogram frångår företrädesrätten för befintliga aktieägare. Som skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt åberopas följande. Det ligger i samtliga aktieägares intresse att ledande befattningshavare och styrelseledamöter har ett långsiktigt intresse även god värdeutveckling på aktien i bolaget. Incitamentsprogrammet bedöms medföra en positiv påverkan på den framtida utvecklingen av Game Chest och därmed vara till fördel för såväl bolaget som dess aktieägare. Det föreslagna programmet, vid utnyttjande av samtliga 300 000 teckningsoptioner, innebär en utspädning för bolagets aktiekapital och röster om motsvarande cirka 3 procent beräknat på antalet aktier och kapital som tillkommer i bolaget.


För mer information, kontakta bolaget på:
ir@gamechestgroup.se


read release

Kommunike Game Chest Group AB (publ)