Investor relations
Press release

2019-11-13 15:54:41

Delårsrapport tre 2019

Flerårsöversikt koncernen Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,4 0,2 2,1 1 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,2 −2,9 −1,3 −2,8
Balansomslutning (msek) 15,5 7,3 15,5 7,3 6
Soliditet (%) 53,70% 76,80% 53,70% 76,80% 74,10%
Resultat per aktie (sek) −0,12 −0,03 −0,32 −0,18 −0,4
Flerårsöversikt modern Q3 2019 Q3 2018 Delår 3 2019 Delår 3 2018 Helår 2018
Totala intäkter (msek) 1,1 0,3 2,3 0,7 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,2 0 −0,7 −0,1 −0,5
Balansomslutning (msek) 10,2 8,6 10,2 8,6 7,9
Soliditet (%) 122,70% 83,80% 122,70% 83,80% 86,20%
Resultat per aktie (sek) −0,03 0 −0,08 −0,01 −0,07

VD har ordet

Game Chest Group har i allra högsta grad haft ett spännande tredje kvartal. Som ett relativt nytt och hungrigt bolag verksamt inom ett segment som över i stort sett hela världen växer med stora tillväxttal år efter år jagar vi på för att växa både organiskt och genom förvärv. Under detta kvartal har fokus således varit delat mellan att skala upp Gamethrill och integrera Code Club AB och inkråmsförvärvet Gamefiber.com i befintlig produktportfölj.

Det första förvärv som genomfördes under det gångna kvartalet var av företaget Code Club AB och dess plattform Wurm Online/Unlimited. Vi har nu tagit beslut på att lansera om Wurm på steam i början av 2020, så mycket fokus ligger på detta just nu. Här har vi bland annat rekryterat en ny produktionschef mer större erfarenhet av denna process än tidigare, likaså har vi samlat användarnas önskemål och uppdaterar nu flera komponenter i spelets design samtidigt som vi utvecklar en ny hemsida för att modernisera oss inför den stora releasen på steam.

Gamefiber.com var det andra förvärvet under kvartal 3, Gamefiber.com är en onlinespel plattform inriktad åt mobila användare. Under kvartalets gång har vi arbetat med att optimera annonsintäkter från plattformen utan att påverka den uppskattade användarvänlighet plattformen har av dess besökare.

Båda dessa beskrivna förvärv besitter en spännande framtid men inkörs perioden och integreringen av speciellt Gamefiber.com har inneburit större utmaningar än förväntat. Bl.a. har annonsförsäljningen blivit lidande av detta under perioden men bolaget jobbar oavbrutet med att lösa problemet och förväntningen är att inom kort få ordning på problemet vilket skulle innefatta en för bolaget förväntad intäktsökning. Vi lägger som sagt mycket resurser på att få allt att fungera optimalt och vi är ödmjuka inför det faktum att förvärv inte alltid kommer på plats direkt utan kräver både tid och hårt arbete.

Bolaget har idag ca 2 000 aktiva och betalande abonnenter. Vi har gått från två plattformar till sex plattformar. Målet om 10 000 abonnenter har således inte uppnåtts än. Givet den utveckling som förvärven bidragit till i form av andra intäktskällor såsom annonsintäkter och spelförsäljning är bolaget inte längre i lika stor utsträckning beroende av abonnenter även om målet absolut kvarstår.

Fortsatt tillväxt står som nämnt i ovan högt på listan hos bolaget och det är bolagets ambition att även fortsatt under kommande kvartal kontinuerligt leta efter och utvärdera intressanta förvärvsobjekt. Kvartal fyra inbegriper även en nedräkning till julefrid och som en konsekvens mycket tid till att spela datorspel. Vi vill därför passa på att redan nu önska såväl våra aktieägare, medarbetare som trogna gamers en riktigt härlig tid fram och under julen. Ta hand om varandra i mörkret och så ska vi här på Game Chest göra vårt yttersta för att trimma vårt bolag ytterligare.

VD
Jesper Nord, Game Chest Group AB (Publ)

Viktiga händelser under Q3 2019
- Förvärv av Code Club AB (Wurm) för 3,4 MSEK, betalning sker genom kontant betalning och genom kvittningsemission
- Bolaget genomför en riktad kontantemission om 2 MSEK till CapMate Aktiebolag i samband med förvärvet av Code Club AB
- Förvärv av Gamefiber.com för 355 000 EUR - Inlett samarbete med två av Sveriges största twitchstreamers.
- Bolaget håller extra bolagsstämma där incitamentsprogram utgörandes av teckningsoptioner för ledande befattningshavare och styrelseledamöter fattades

Viktiga händelser efter Q3 2019
- Bolaget genomför en riktad kontantemission om 2 MSEK till Qualcon Aktiebolag
- Letter of Intent om förvärv av en plattform för spelet Roblox
- Bolaget kommunicerar att samtliga 300 000 teckningsoptioner tecknades av styrelsen och ledande befattningshavare

Bolaget har per 2019-09-30 8 896 240 aktier.

Kommande rapprter 2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 November 2019.


read release

Delårsrapport tre 2019