Investor relations
Press release

2019-11-14 16:19:06

Game Chest Group ingår Letter of Intent rörande förvärv av bolag

Game Chest har som fortsatt strategi att när tillfället dyker upp förvärva lämpliga bolag eller verksamheter som kan bidra positivt på produktmixen i koncernen. Game Chest har mot den bakgrunden idag ingått ett icke-bindande LOI gällande ett eventuellt bolagsförvärv. Game Chest inleder nu sedvanlig due diligence och siktar på att kunna ingå bindande förvärvsavtal innan mitten på december. 

Förvärvsobjektet driver genom bolag en digital plattform som tillhandahåller tjänster riktat mot esport-segmentet och har en verksamhet som bedöms besitta en god potential att blomma ut givet rätt förutsättningar. Per idag är förvärvsobjektet inte vinstgenererande och köpeskillingen om ca. 1 MSEK är tänkt att erläggas helt i aktier. 

Mer information kommer att kommuniceras vid ett eventuellt bindande förvärvsavtal.

//
Robin Stenman, Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2019.