Investor relations
Press release

2019-12-11 14:51:53

Game Chest träffar bindande förvärvsavtal gällande Roblox-plattform

Game Chest träffar bindande förvärvsavtal gällande Roblox-plattform

Stockholm 2019-12-11  

Game Chest Group AB har idag träffat ett bindande inkråmsöverlåtelseavtal avseende förvärv av av en plattform för spelet Roblox. Säljare är Svensson HODL AB. Såsom kommunicerades 2019-10-21 när LOI ingicks innefattar den förvärvade verksamheten en databas på alla Roblox “in-game items” och fungerar som en guide för Roblox-spelare. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 140 000 kr med ett positivt resultat. Målet är att öka resultatet genom bl.a synergier mellan Game Chests övriga plattformar. Förvärvet förväntas initialt ha en marginell påverkan på Game Chests sammantagna omsättning och resultat.

Initial köpeskilling uppgår till 140 000 kr som utbetalas kontant och därefter kan tilläggsköpeskilling utges efter 12 månader baserat på det förvärvade inkråmets EBITDA-vinst X 2 minus den initiala köpeskillingen. Ev. tilläggsköpeskilling ska utges kontant till 25 procent och i form av aktier i Game Chest till 75 procent.   

Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se