Investor relations
Press release

2019-12-20 18:25:05

Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15

Game Chest Group beslutar om riktad kvittningsemission och förlängning av lån som ingicks 2019-05-15

Stockholm 2019-12-20

Styrelsen i Game Chest har med stöd av bemyndigande från bolagsstämma den 2019-05-20 beslutat om en riktad kvittningsemission om 307 692 aktier till en teckningskurs på 3,25 kr per aktie, innebärande en total emissionslikvid om 999 999 kronor. Tecknare i den riktade emissionen är Qualcon Aktiebolag som ägs av Gerhard Dal. I syfte att säkerställa en teckningskurs som motsvarar marknadsvärdet har styrelsen bestämt genom förhandlingar med tecknaren att de nya aktierna ska emitteras till en kurs motsvarande volymvägt genomsnitt av betalkursen för bolagets aktie under en period av tio handelsdagar omedelbart före den 2019-12-20, med en rabatt om ca 10 procent. Rabatten är delvis motiverad av aktiens volatilitet. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett kostnadseffektivt sätt minska bolagets skuldbörda och därigenom skapa trygga och optimala  finansiella förutsättningar för bolaget att verka mot sina högt uppsatta mål. Nu beslutade emission bedöms vara det alternativ som med säkerhet kan ge bolaget de möjligheterna. Emissionen riktas mot en kapitalstark och strategiskt viktig investerare och emissionen bedöms vara till stor nytta för bolaget och till fördel för samtliga aktieägare. I beslutet har det beaktats de kostnads- och tidsfördelar som en riktad emission innebär. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 15 000 kronor.

Som tidigare kommunicerat 2019-05-15 ingick Game Chest Group avtal med Qualcon Aktiebolag om upptagande av lån om 2 MSEK som löper med en årsränta om 15 procent med förfallodag 2019-12-31. Efter kvittning om 999 999 SEK uppgår skulden till 1 000 001 plus ränta om 15 procent för perioden. Game Chest Group har per idag ingått avtal om att förlänga lånet om 1 000 001 SEK plus ränta till 2020-04-30 med samma villkor som i tidigare ingånget avtal.

Utestående aktier i Game Chest före emissionen är totalt 10 304 697, varav 336 845 är under registrering, efter emissionen uppgår totala antalet aktier till 10 612 389. Aktiekapitalet uppgår till 1 030 469,70 kronor före emissionen och uppgår till 1 061 238,90 kronor efter emissionen.

//

Investor Relations

Game Chest Group AB (publ)

ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2019.