Investor relations
Press release

2020-02-14 08:46:08

Bokslutskommuniké 2019

Flerårsöversikt koncernen Q4
2019
Q4
2018
Helår
2019
Helår
2018
Totala intäkter (msek) 0,2 0,1 2,3 0,8
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,5 −1,6 −4,8 −2,8
Balansomslutning (msek) 15,7 6 15,7 6
Soliditet (%) 71,30% 74,10% 71,30% 74,10%
Resultat per aktie (sek) −0,16 −0,23 −0,5 −0,4
         
Flerårsöversikt modern Q4
2019
Q4
2018
Helår
2019
Helår
2018
Totala intäkter (msek) −0,4 0,2 1,9 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −2,4 −0,4 −3 −0,5
Balansomslutning (msek) 18,6 7,9 18,6 7,9
Soliditet (%) 77,90% 86,20% 77,90% 86,20%
Resultat per aktie (sek) −0,25 −0,06 −0,32 −0,07


Insynspersoner per 2019-12-31    
Jesper Nord      VD, Ledamot
Robin Stenman     Styrelseordförande
John Ekberg     Ledamot
Marcus Pettersson    Ledamot
Michael Jacobson    Ledamot


Bolaget har per 2019-12-31 9 631 007 aktier.    
    
Kommande rapprter    
2020-05-08    Delårsrapport ett   
2020-05-21    Årsstämma

Övrig finansiell kommentar
I kvartalsrapporten för det första kvartalet 2019 kommunicerade Game Chest att förvärvet av uCrate inte var helt enligt förväntningarna, samt att bolaget tittade på att göra vissa förändringar rörande slutsköpeskillingen av plattformen. Bolaget har nu gjort gjort bedömningen och fattat beslutet att ingen slutköpeskilling kommer utgå till den tidigare ägaren, eftersom förvärvet inte levt upp till de förväntningar som villkorades.VD har ordet
2019 har varit ett minst sagt händelserikt år för Game Chest group. Som nyligen tillträdd VD efter att ha arbetat med Game Chest i egenskap av affärsutvecklare sedan 2018 ser jag hoppfullt fram emot ännu ett händelserikt och utvecklande år framför oss.

Bolaget genomförde under 2019 en rad förvärv i syfte att växa och bredda verksamheten samt produktportföljen. Från att primärt ha bedrivit verksamhet inom speldistribution (Gamethrill och uCrate) har vi idag även en spelstudio (Code Club/Wurm), en spelplattform (Gamefiber), ett stort nätverk av spelsajter (GameItNow) samt en digital marknadsplats-teknik som hittills riktats mot evenemangmarknaden (esportrait och ticsail).

Intäkterna under fjärde kvartalet uppgick till 242 427 kronor, en tillväxt om 189,9% jämfört med motsvarande period för ett år sedan. För helåret 2019 uppgick intäkterna till 2,3 MSEK, en tillväxt om 199,36% jämfört med 2018.

För att på ett fullgott vis framöver kunna hantera och styra vår växande produktportfölj stärkte vi strax efter årsskiftet den centrala organisationen med ytterligare två heltidstjänster, vars fokus uteslutande kommer vara på bolagets befintliga produkter och tjänster. Ett välbehövligt steg för oss, vilket skapar de förutsättningar som krävs för att våra produkter och tjänster ska kunna nå dess fulla potential.

Som tidigare VD Jesper Nord nämnt i vår marknadskommunikation har integreringen och omstarten av Gamefiber-plattformen under Game Chest Groups ägo varit en utmanande process och därför tagit längre tid än vi initialt räknat med. Jag kan konstatera att intäkts-kontinuiteten inte varit tillfredsställande under det fjärde kvartalet. Arbetet med plattformen är därmed en pågående process som vi kommer fortsätta med under 2020, med målet att uppnå dess fulla intäktspotential. Efter nödvändiga justeringar har Gamefiber-plattformens intäkts-kontinuitet ökat sedan årsskiftet, men bolaget fokuserar fortsatt på att förbättra denna och även på att höja dess dagliga intäktsnivå. Koncernen har under Januari 2020 uppnått intäkter om 350 000 SEK.

Parallellt med Gamefiber har överlämningen och integreringen av Code Club AB (Wurm) varit en mycket smidig process. 2020 blir ett spännande år för Wurm, där vi bland annat räknar med att släppa Wurm Online på Steam. I januari-uppdateringen av Wurm Online har vi strukturerat om de olika paketen som vi erbjuder. Detta har vi redan sett tydliga resultat på i form av ökning av betalande användare.

Med anledning av att bolaget under det gångna året förvärvat sig till en produktportfölj som idag är mycket bredare än den föregående var, kommer vårt framtida fokus ligga på fler intäktsströmmar än enbart abonnenter. Vi har ännu inte uppnått målet om 10 000 abonnenter och arbetar fortsatt hårt för att göra det. Det tidigare målet om 100 000 abonnenter 2020 är därmed inte längre aktuellt. Vårt primära mål för 2020 är att samtliga befintliga produkter och tjänster ska växa  och därmed nå en bredare publik. Jag vill ytterst poängtera att vi parallellt med antalet abonnenter idag arbetar för att höja intäkterna i samtliga nyförvärvade produkter och tjänster.

Framåtblick
Som ny VD kommer jag in med nytt tänk och en stark strävan mot att driva Game Chest till nya nivåer. Härnäst kommer jag fokusera mitt arbete mot de plattformar och de varumärken där jag ser störst potential i att höja intäkterna och lönsamheten. Detta arbete kommer  resultera i en stabil grund som vi kan förlita oss på långsiktigt när vi utvecklar och implementerar strategier för våra övriga varumärken.

Utöver detta arbete kommer jag tillsammans med ledningen ständigt hålla ögonen öppna för nya spännande förvärv. Vi kommer också vara uppmärksamma och välja de potentiella nyförvärv omsorgsfullt där processen gällande överlämning är en mycket viktig faktor.

Jag ser även fram emot att hålla en transparent och kontinuerlig kommunikation med er aktieägare genom våra kommunikationskanaler.

VD
Robin Bäcklund
Game Chest Group AB (Publ)

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 Februari 2020.


read release

Bokslutskommuniké 2019