Investor relations
Press release

2020-04-30 15:06:09

Betalning och förlängning av lån

Game Chest ingick den 2019-05-15 avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kr med en årlig ränta på 15 procent. Av lånet kvittades en miljon kr mot aktier genom en riktad emission i december (2019-12-20). En miljon kronor plus ränta kvarstod i lån. Idag betalar Game Chest tillbaka halva kvarstående belopp plus upplupen ränta. Kvarvarande del av lånet förlängs sex månader och löper med oförändrade villkor.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
ir@gamechestgroup.se