Investor relations
Press release

2020-05-27 17:55:55

Tvist om tilläggsköpeskilling i Game Chest Group UK LTD

Game Chest Group AB har idag mottagit en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet. Oenighet mellan parterna har under en lång tid förelegat  kring säljarens rätt till tilläggsköpeskillingen. Bolagets inställning är att säljaren inte har rätt till någon tilläggsköpeskilling, som senast kommunicerats i bokslutskommunikén under Övrig finansiell kommentar.

Game Chest ämnar att löpande uppdatera om händelseförloppet i rättsprocessen allteftersom den utvecklas. 

//

Robin Bäcklund, VD
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2020.
 


read release

Tvist om tilläggsköpeskilling i Game Chest Group UK LTD