Investor relations
Press release

2020-06-16 12:00:00

Kommuniké från årsstämma

Kommuniké från årsstämma

Idag 2020-06-16 höll Game Chest Group AB(publ) årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter.

- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

- Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.

- Stämman beslutade om omval av samtliga i styrelse: fem ledamöter enligt följande

- Omval av styrelseledamöterna Robin Stenman, Michael Jacobson, John Ekeberg, Marcus Petersson, Jesper Nord. Robin Stenman valdes om till styrelsens ordförande.


- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade om kvittningsemission enligt styrelsens förslag. Emissionen innebär att bolaget tillförs det totala beloppet, inklusive överkurs, 1 718 950,7 kr. Bolaget har efter emissionen totalt 10 677 168 utestående aktier och ett aktiekapital om 1 067 716,8 kr.

- På stämman beslutades om inget bemyndigande för emissioner. 

// Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Kommuniké från årsstämma