Investor relations
Press release

2020-08-07 09:59:18

Information kring tvist om tilläggsköpeskilling

Bolaget mottog den 27:e Maj 2020 en påkallelse av skiljeförfarande från säljaren av Ubercrate LTD där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet. Bolagets inställning var vid detta tillfälle att säljaren inte har rätt till någon tilläggsköpeskilling.

Game Chest står kvar vid sin åsikt och har även svarat med ett motkrav som baseras på förlorad goodwill och förlorade intäkter. Ärendet skall lösas i en skiljenämnd och kommer därmed ej innebära en långvarig process.

Tidigare kommunicerad information kring tvist: https://news.cision.com/se/gamechest/r/tvist-om-tillaggskopeskilling-i-game-chest-group-uk-ltd,c3121646

VD Kommentar
Jag är tillsammans med ledningen bekväm i att koncernens nuvarande verksamhet ej kommer att påverkas oavsett utfall av ärendet.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup


read release

Information kring tvist om tilläggsköpeskilling