Investor relations
Press release

2020-08-20 09:01:59

Komplettering: Målsättning för halvår två 2020

Komplettering gällande utelämnad MAR-etikett.

Bolaget har nu stängt H1 2020 men även också gått igenom halva årets tredje kvartal. Som tidigare kommunicerats genom nyhetsutskick och i kvartalsrapporten befinner sig bolaget i en väldigt spännande tillväxtfas.


Därmed vill jag tillsammans med bolagets ledning sätta upp ett kortsiktigt mål som lyder att rapportera ett positivt EBITDA resultat för halvår två av 2020.

VD Kommentar
Game Chest har sedan notering ej kommunicerat några mål och milstolpar utöver betalande abonnenter. Jag anser att det är nyttigt för verksamheten och aktieägare att se en tydlig målbild för koncernen därmed kommer jag även kommunicera långsiktiga mål framöver.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 Augusti 2020.


read release

Komplettering: Målsättning för halvår två 2020