Investor relations
Press release

2021-02-26 15:22:19

Utfall i tvist mot tidigare ägare av Ubercrate LTD

Game Chest Group AB (Publ) (“Game Chest”) mottog den 27 maj 2020 en påkallelse av skiljeförfarande från säljaren av Ubercrate LTD (Nuvarande Game Chest Group UK LTD) där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD hänförligt till förvärvsavtalet.

Bolaget har idag mottagit skiljedomen i denna tvist. Skiljenämnden har i skiljedomen beslutat följande:


Ytterligare information gällande finansiering kommer att kommuniceras framöver.

VD Kommentar

Jag vill börja med att kommunicera att vi med en lättnad nu kan kliva vidare från denna tvist och lägga ett fullt fokus på Game Chests verksamhet och framtid.

Att Game Chest ska betala tilläggsköpeskillingen är ej något vi ser positivt på däremot att bolaget erhåller skadestånd för den tidigare ägarens avtalsbrott, samt att vardera part får bekosta sina egna kostnader i skiljeförfarandet är något som jag tillsammans med ser ledningen som ett positivt utfall.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esports-marknaden och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv samt skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 Februari 2021.


read release

Utfall i tvist mot tidigare ägare av Ubercrate LTD