Investor relations
Press release

2021-04-27 11:46:49

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Stockholm 2021-04-27

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 27 maj 2021 kl. 12:00 i bolagets lokaler på  Birger Jarlsgatan 20, 114 34 Stockholm, 5:e våningen.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 20 maj 2021, dels anmäla sig till bolaget senast den 20 maj 2021 skriftligen till BOX 5376, 102 49 Stockholm eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 20 maj 2021, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Beslut om bemyndigande. 
 12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade förlust överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)
Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Samt att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp till styrelseordförande och med vardera ett halvt prisbasbelopp till övriga ordinarie styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Omval av Robin Stenman som styrelseordförande, John Ekeberg, Mike Jacobson och Marcus Petersson som ledamöter. Jesper Nord väljer att avstå från att bli omvald som styrelseledamot i och med andra engagemang. Vidare har styrelsen föreslagit att välja om Parsells Revisionsbyrå AB till revisor, med Jan Hamberg som huvudansvarig, och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, www.gamechestgroup.com senast tre veckor innan stämman.

För ytterligare information kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest Group:
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé är att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com


read release

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)