Investor relations
Press release

2021-05-12 17:09:32

Delårsrapport 1 - 2021

Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 13 maj 2021.
 

Flerårsöversikt koncernen Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 1,3 9,6
EBITDA (msek) -0,5 -0,5 0,9
Justerat EBITDA* (msek) -0,2 -0,5 1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,2 −1,4 −4,2
Balansomslutning (msek) 9,6 15,4 10,9
Soliditet (%) 85,8% 70,0% 84,4%
Resultat per aktie (sek) −0,09 −0,14 −0,44
Flerårsöversikt modern Q1 2021 Q1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 2,0 0,3 3,4
EBITDA (msek) 1,2 -0,7 -0,4
Justerat EBITDA* (msek) 1,5 -0,7 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) 1,0 −1,1 −2,8
Balansomslutning (msek) 16,5 18,5 15,4
Soliditet (%) 93,0% 77,5% 93,2%
Resultat per aktie (sek) 0,10 −0,11 −0,27
 

* Justerat EBITDA: Ex kostnader i samband med tvist och listbyte.
 

VD har ordet
Första kvartalet av 2021 är nu avklarat och koncernen har plockat upp ett mycket gott momentum inför det kommande året.

Kvartalet inleddes med att Game Chest genomgick ett listbyte från Spotlight Stock Market till Nordic Growth Market (Nordic SME). Ledning anser att en notering av bolagets aktier på Nordic SME är ett viktigt steg i bolagets resa för ökad kännedom om bolaget bland kunder och investerare. Motivet till bytet grundar sig i bolagets ökande internationella närvaro och skapar en bra grund för bolagets framtida strategi om tillväxt och förvärv.

Under det gångna kvartalet har vi i koncernen lagt ett större fokus på intern utveckling av plattformar och partnerskap vilket har visat sig vara ett lyckat arbete då vi lanserat den nya versionen av plattformen FridayPlays samt lyckats binda starka fördelaktiga partnerskap med diverse partners under perioden.

Game Chest utvecklar och expanderar dess samtliga affärsben kontinuerligt, under årets första kvartal har ett stort fokus dedikerats mot bolagets spelförsäljningsplattformar samt bolagets spel Wurm Online. Bolaget hade en lyckad lansering av spelet Wurm Online på steam under Juli 2020. Bolaget planerar därmed en ny uppdatering till sommaren 2021 som kommer innehålla mycket nytt innehåll och uppdateringar för att bibehålla och se ytterligare tillväxt inom spelet.

Finansiellt
Nettoomsättningen under första kvartalet 2021 uppgick till 1 673 073 SEK (1 292 908 SEK), en tillväxt om 29,4%. Game Chest stänger Q1 med ett negativt rörelseresultat om -1 164 584 SEK (-1 272 153 SEK) som även tyngs ner av avskrivningar av inventarier och goodwill. Koncernens EBITDA under Q1 uppgick till -505 650 SEK (-529 872 SEK). Under kvartalet har vi sett en minskning av direktförsäljning inom spelet Wurm Online men även en ökning av försäljning inom bolagets spelförsäljning plattformar.

Bolaget mottog under maj 2020 en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD. Game Chest ställde sig emot detta och inledde processen i svensk skiljenämnd. Under kvartal ett 2021 mottog bolaget ett beslut från skiljenämnden gällande tvisten. Skiljenämnden besultade i skiljedomen att motparten var tvugna att ersätta Game Chest med 43 830,64 GBP och att Game Chest var skyldiga att betala motparten 150 000 USD. Game Chest har finansierat utfallet av tvisten från egen kassa och vi ser fram emot att nu kunna lägga denna process bakom oss och enbart fokusera på tillväxt inom koncernens samtliga affärsben.

Koncernens egna datorspel Wurm Online lanserades på steam under sommaren 2020 och har sedan dess bidragit till en stor del av koncernens starka tillväxt av betalande abonnenter och försäljning. I linje med ledningens förväntning har försäljningen minskat sedan lanseringen, därmed är den kommande uppdateringen och lanseringen av Wurm Online en viktig del av bolagets arbete.

Vi kan med glädje i dagsläget rapportera att Game Chest koncernen har bibehållit ca 6000 betalande abonnenter (6000 föregående månad). Då vi under den senaste tiden sett en minskning inom spelet Wurm har vi även sett en tillväxt inom bolagets spelförsäljningsplattformar. Arbetet med nya lanseringar och uppdateringar inom spelet Wurm kombinerat med den utveckling och tillväxt vi sett inom spelförsäljningsplattformarna förväntar vi oss att under året se en ökning av både betalande abonnenter och direktförsäljning inom koncernen.

Framåtblick
Game Chest har under 2020 lagt en grund och etablerat ett väl organiserat ekosystem som vi i dagsläget drar nytta ifrån. Med nya plattformar, implementerade synergier och spännande partnerskap har vi en mycket spännande tid framför oss.

Koncernen består i dagsläget av över 10 kompetenta och mycket engagerade medarbetare som arbetar aktivt med att förbättra och vidareutveckla bolagets tjänster och plattformar. Vi har höga ambitioner om tillväxt och för att detta ska vara möjligt så arbetar vi kontinuerligt med att utvidga vår organisation med ytterligare engagerade medarbetare.

Med en stärkt organisation ligger även förvärv i fokus inför året, bolaget har i dagsläget ett väl etablerat ekosystem som är redo för ytterligare segment att implementeras.

Vi har inlett året med ett högt momentum där partnerskap, marknadsföring och tillväxt har legat i fokus. Detta arbete kommer vi intensifiera och jag ser fram emot vad Game Chest koncernen kommer åstadkomma under året.

___________________


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2021.


read release

Delårsrapport 1 - 2021