Investor relations
Press release

2021-08-19 10:58:18

Delårsrapport 2 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q2 2021 Q2 2020 Halvår 1 2021 Halvår 1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 1,2 3,4 2,5 9,6
EBITDA (msek) -1,1 -0,3 -1,6 -0,9 0,9
Justerat EBITDA* (msek) -0,1 -0,2 -0,5 -0,7 1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) -2,0 -1,1 -3,2 -2,5 -4,2
Balansomslutning (msek) 11,7 13,1 11,7 13,1 10,9
Soliditet (%) 53,1% 85,2% 53,1% 85,2% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,19 -0,11 -0,28 -0,25 -0,44
Flerårsöversikt modern Q2 2021 Q2 2020 Halvår 1 2021 Halvår 1 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,5 0,9 2,5 1,2 3,4
EBITDA (msek) -1,2 0,0 0,0 -0,7 -0,4
Justerat EBITDA* (msek) -0,2 -0,2 1,1 -0,6 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,6 -0,3 -0,6 -1,4 -2,8
Balansomslutning (msek) 18,8 17,4 18,8 17,4 15,4
Soliditet (%) 73,1% 90,6% 73,1% 90,6% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,15 -0,02 -0,05 -0,13 -0,27

* Justerat EBITDA: Ex kostnader i samband med tvist och listbyte.

VD Har ordet
Game Chest-koncernen stänger nu sitt andra kvartal för 2021. Perioden har inneburit ett dedikerat arbete med nya partnerskap och utveckling av bolagets befintliga samt nya produkter och plattformar.

Under kvartal två har arbetet med den nya uppdateringar av Wurm varit ett stort fokus för dotterbolaget Code Club. Som tidigare kommunicerat så har vi arbetat med en större innehållsuppdatering av spelet som nu har fått namnet “Exploration”. I samband med att denna lansering närmar sig har vi även inlett utvecklingen av att lansera Wurm Online mot VR plattformar och även erbjuda stöd för att spela Wurm via VR på plattformen Steam.

FridayPlays har under kvartalet inlett partnerskap med spelstudion Ammobox Studios, plattformens första partnerskap med en spelstudio. Detta är en relation vi bibehållit och arbetat på att utveckla. Partnerskap likt detta är essentiellt för koncernens framtida ambitioner och plattformar.

Jag kommunicerade tillsammans med bolagets ledning initiativet och strategin för att leda Game Chest in i framtiden av hur spel konsumeras; att utveckla och lansera en plattform för games-on-demand. Med den nya plattformen avser vi på Game Chest att erbjuda en unik lösning inom branschen och på så sätt leda innovationen och förändra våra kunders köpmönster. Som tidigare kommunicerats anser vi att det är hög tid att nyttja den teknologi, know-how och erfarenhet vi har från branschen.

Enligt den kommunicerade strategin innebär den första fasen utveckling och integration. Detta innebär även en utveckling och expandering av Game Chest-organisationen, ett arbete som har pågått löpande under det andra kvartalet.

Finansiellt
Nettoomsättningen under andra kvartalet 2021 uppgick till 1 682 106 SEK (1 209 223 SEK), en tillväxt om 39,11%. Game Chest stänger Q2 med ett negativt rörelseresultat om -1 788 128 SEK (-1 124 325 SEK) som tyngs ner av avskrivningar av inventarier och goodwill. Koncernens EBITDA under Q2 uppgick till -1 135 333 SEK (-329 873 SEK).

Ledningen väljer även att redovisa ett justerat EBITDA med anledning av att det uppkommit kostnader av engångskaraktär som inte ger en rättvis bild av verksamheten. Periodens justerade EBITDA uppgick till -135 287,63 SEK, en minskad förlust jämfört med -169 653 SEK i Q2 2020. I detta justerade EBITDA exkluderas kostnaden av den slutgiltiga betalningen av den tvist bolaget befunnit sig i under 2020 om cirka 950 TSEK samt kostnader för bytet av lista som varit av engångskaraktär. Vi kan med detta kvartals avslut till fullo lägga tvisten bakom oss och blicka framåt.

Game Chest koncernen har bibehållit cirka 5000 betalande abonnenter. Som tidigare kommunicerats bidrar bolagets spel Wurm Online med en större part utav dessa. Därmed lägger vi ett stort fokus på att utöka och bibehålla spelets kunder via nya uppdateringar och lanseringar. Då vi tidigare sett att introducera spelet mot nya plattformar och därmed nya spelare varit lyckat ser vi positivt på den uppkommande tiden och de lanseringar som kommer för Wurm Online.

Game Chest har visat dess styrka med att vidareutveckla och driva nya och befintliga plattformar och det är med hög förväntan och stora ambitioner vi fortsätter arbetet med bolagets befintliga som nya plattformar.


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021.

 


read release

Delårsrapport 2 - 2021