Investor relations
Press release

2021-11-26 08:37:55

Delårsrapport 3 - 2021

Flerårsöversikt koncernen Q3 2021 Q3 2020 Delår 3 2021 Delår 3 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 1,7 3,3 5,1 5,8 9,6
EBITDA (msek) -0,3 1,5 -1,9 0,7 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,1 0,7 -4,3 -1,8 -4,2
Balansomslutning (msek) 10,7 14,1 10,7 14,1 10,9
Soliditet (%) 47,5% 83,6% 47,5% 83,6% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,11 0,05 -0,38 -0,19 -0,44
Flerårsöversikt modern Q3 2021 Q3 2020 Delår 3 2021 Delår 3 2020 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,4 1,0 2,9 2,2 3,4
EBITDA (msek) -0,3 0,2 -0,3 -0,5 -0,4
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,6 -0,1 -1,2 -1,4 -2,8
Balansomslutning (msek) 18,5 17,6 18,5 17,6 15,4
Soliditet (%) 71,3% 89,2% 71,3% 89,2% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,06 -0,01 -0,11 -0,13 -0,27

 

VD Har ordet
Game Chest stänger nu sitt tredje kvartal för 2021.

Det är med glädje jag konstaterar att vårt arbete med vidareutveckling av plattformen för Games on Demand och nya partnerskap har konkretiserats under denna period. Tillsammans med Maria A Grimaldi som har en bred erfarenhet inom gaming industrin, har vi arbetat vidare med koncernens strategi för kommande år. Som ett led i det arbetet har vi även konkretiserat verksamheten i två huvudsakliga affärsområden, med erbjudanden riktat mot partnerskap och återförsäljare samt våra gamers och kunder.

Affärsområden i fokus
Vi presenterar våra varumärken och plattformar inom två affärsområden. Game Chest: Business to Business (B2B) där arbetet inom FridayPlays gentemot nya partnerskap och återförsäljare pågår kontinuerligt. Vi har bland annat under perioden ingått ett avtal med Electronordic.com vilket vi utvärderar vartefter arbetet fortskrider i samband med ett arbete om att vidareföra vårt erbjudande med games on demand till fler potentiella partner-återförsäljare.

Under affärsområdet Game Chest: Business to Consumer (B2C) där bland annat vår eget IP, Wurm Online fortsätter utvecklas. Under perioden har vi arbetat vidare med potentiella nya möjligheter för Wurm Online i affärsområdet Game Chest Original Games som ingår i vårt erbjudande direkt till gamers.

Game Chest fortsätter således erbjuda en diversifierad lösning av egenutvecklad plattform för games on demand och spel, samarbeten med återförsäljare och spelstudios och vi har under perioden som gått fortsatt arbeta med den strategiska inriktningen att leda Game Chest Group och dess affärsområden in i framtiden av hur spel konsumeras.

Finansiellt
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2021 uppgick till 1 693 914 SEK (3 321 348 SEK). Game Chest stänger Q3 med ett negativt rörelseresultat om -953 256 SEK (765 767 SEK) som tyngs ner av avskrivningar och goodwill om -653 956 SEK. (-758 830 SEK). Koncernens EBITDA under Q3 uppgick till -299 300 SEK (1 524 597 SEK).

Skillnaden mellan nuvarande periods omsättning och respektive period föregående år är att bolaget under Q3 2020 lanserade dess spel Wurm Online på plattformen steam och att det vid lanseringen bedrev en ökad försäljning.

Game Chest koncernen behåller cirka 5000 betalande kunder och som tidigare kommunicerats bidrar bolagets spel Wurm Online med en större part utav dessa. Därmed lägger vi ett stort fokus på att utöka och bibehålla spelets kunder via nya uppdateringar och lanseringar. Då vi tidigare sett att introducera spelet mot nya plattformar och därmed nya spelare varit lyckat, ser vi positivt på den uppkommande tiden och de lanseringar som kommer för Wurm Online.

Avslutningsvis
Jag är mycket glad över drivkraften i Game Chest-teamet samt medarbetarnas ambition om att utveckla nya och befintliga plattformar. Jag har en hög förväntan och stora ambitioner om koncernens framtid med dess nya partnerskap och plattformar.

Jag vill avsluta detta VD-ord med att önska er aktieägare en trevlig julefrid och att vi inom bolaget ser fram emot ett intensivt och händelserikt vinterhalvår.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör


För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021.


read release

Delårsrapport 3 - 2021