Investor relations
Press release

2022-02-17 10:30:16

Bokslutskommuniké 2021

Report this content
Flerårsöversikt koncernen Q4 2021 Q4 2020 Helår 2021 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 2,5 3,9 7,6 9,6
EBITDA (msek) 1,0 0,2 -0,9 0,9
Justerat EBITDA* (msek) 0,0 0,2 -0,9 0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,2 -2,4 -5,5 -4,2
Balansomslutning (msek) 7,1 10,9 7,1 10,9
Soliditet (%) 45,9% 84,4% 45,9% 84,4%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,25 -0,49 -0,44
Flerårsöversikt modern Q4 2021 Q4 2020 Helår 2021 Helår 2020
Totala intäkter (msek) 0,5 1,2 3,4 3,4
EBITDA (msek) 0,6 0,1 0,3 -0,4
Resultat efter finansiella poster (msek) -5,0 -1,4 -6,2 -2,8
Balansomslutning (msek) 11,7 15,4 11,7 15,4
Soliditet (%) 70,0% 93,2% 70,0% 93,2%
Resultat per aktie (sek) -0,47 -0,13 -0,58 -0,27

*Ex bokföringsjustering av kostnaden för utfall av skiljedom
 

VD HAR ORDET
Game Chest har haft ett mycket intensivt år som präglats av nya affärsområden, partnerskap och en utökad organisation med erfarna medarbetare. Vi har under året  dedikerat våra resurser mot de plattformar och tjänster som vi sett störst potential med och samtidigt fortsatt arbeta med framtagande av nya koncept och dess produktutveckling.

Detta är ett arbete som under årets fjärde kvartal har pågått i ett intensivt tempo. I dagsläget har bolaget ett flertal nya B2B-återförsäljare och under det fjärde kvartalet har vårt erbjudande inom Games on Demand  fått ytterligare en kund inom datorspel center i Stockholm utöver Inferno Online. Den snabba takt av digitalisering som sker  har medfört att vi ser flera  nya partnerskap och möjligheter för våra Games on Demand tjänster och vi arbetar intensivt för att lansera nya produkter inom affärsområdet. Vi har nu en tilltalande affärsmodell och utvecklar en B2B Games-on-demand plattform för att göra detta affärsområde snabbt skalbart för koncernen.

Vårt samarbete med Maria Grimaldi har fortsatt under sista kvartalet och tillsammans med henne har vi nu en övergripande aktivitetsplan för kommande år. Maria har tillsammans med oss även tagit fram olika alternativ för hur vårt egna IP Wurm kan fortsätta utvecklas mot nya målgrupper  som vi för närvarande utvärderar. Vi arbetar nära communityn för att säkerställa att Wurms engagerade publik är med oss i utvecklingen av spelet framåt.  Vi ser fram emot att kommunicera fler nyheter kring arbetet med Wurm.

Finansiellt
Årets inleddes med att Nordic Growth Market NGM AB gav ett godkännande mot bolagets ansökan om upptagande av Game Chests aktier till handel på Nordic SME, som ledde till att bolagets första dag för handel på NGM var den 10e februari 2021.

Under årets första kvartal mottog Game Chest skiljedomen av den tvist som bolaget befann sig i under 2020 vilket var ett balanserat utfall där Game Chest skulle betala motparten 150 000 USD, motparten var skyldig att betala Game Chest 43 830,64 GBP och vardera part skulle bära sina egna kostnader hänförliga till skiljeförfarandet.

Den 15e Juni 2021 upptog bolaget ett lån om 4,2 msek via Modelio Equity AB (publ) som bolaget sedan amorterade till ca 50% (2,4 msek) och förlängde resterande del med 6 månader den 21a December 2021.

Kvartal 4
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2021 uppgick till 2 382 281 SEK (3 747 472 SEK). Game Chest stänger Q4 med ett negativt rörelseresultat om -538 801 SEK (-558 511 SEK) som tyngs ner av avskrivningar och goodwill om -1 539 985 SEK. (-749 127 SEK).

Game Chest koncernen har under det fjärde kvartalet sett en mindre minskning av betalande abonnenter som uppgår till 4500 (5000), men i samband med det har bolaget även sett en ökad direktförsäljning inom Wurm och dess spelförsäljning.

Framåtblick
Bolaget har befunnit sig inom en spännande tillväxtfas i form av nya affärskoncept, plattformar och organisation. Vi har i dagsläget etablerat en skalbar tillväxtmodell i form av games-on-demand för B2B kunder som vi har alla ambitioner att skala upp under det kommande året. Utöver det har vi en stabil bas av kunder som dedikerar sin fritid åt bolagets mycket spännande IP Wurm Online. Inom Wurm arbetar vi aggressivt med en modell om hur vi kan ta en sådan välslipad produkt in i framtiden av gaming för att vara attraktivt mot fler målgrupper och nya gamers världen över.

Jag vill tacka samtliga aktieägare för ert förtroende. Jag ser fram emot 2022 och vad Game Chest kommer att åstadkomma.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

___________________


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 februari 2022.


read release

Bokslutskommuniké 2021