Investor relations
Press release

2022-05-25 16:45:02

Kommuniké från årsstämma

Report this content

Idag 2022-05-25 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://gamechestgroup.com/investor-relations

- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

- Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter, ett helt prisbasbelopp till ordförande. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade nyval av Jihad Omeirat, Krister Elmgren och Ali Alex Ghafori som styrelseledamöter samt omval av Mike Jacobsen och Marcus Petersson. Styrelseordförande Robin Stenman och styrelseledamoten John Ekeberg har ej blivit omvalda.

- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.

//
Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Kommuniké från årsstämma