Investor relations
Press release

2022-11-24 08:45:00

Delårsrapport 3 - 2022

Report this content
Flerårsöversikt koncernen Q3 2022 Q3 2021 Delår 3 2022 Delår 3 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 1,7 1,7 4,9 5,1 7,6
EBITDA (msek) -0,5 -0,3 -1,4 -1,9 -0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) -1,2 -1,1 -3,6 -4,3 -5,5
Balansomslutning (msek) 4,3 10,7 4,3 10,7 7,1
Soliditet (%) -6,6% 47,5% -6,6% 47,5% 45,9%
Resultat per aktie (sek) -0,11 -0,11 -0,34 -0,38 −0,49
Flerårsöversikt modern Q3 2022 Q3 2021 Delår 3 2022 Delår 3 2021 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,5 0,4 1,5 2,9 3,4
EBITDA (msek) -0,4 -0,3 -0,7 -0,3 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) -0,5 -0,6 -1,3 -1,2 -6,2
Balansomslutning (msek) 11,0 18,5 11,0 18,5 11,7
Soliditet (%) 63,0% 71,3% 63,0% 71,3% 70,0%
Resultat per aktie (sek) -0,05 -0,06 -0,12 -0,11 −0,58


VD HAR ORDET
Game Chest stänger Q3 2022. En period som inneburit ett arbete med optimering av bolagets befintliga verksamhet samt ett genomgående överseende av samtliga delar av koncernens utgifter och intäkter.

Styrelsen har tillsammans med VDn under kvartalet arbetat aktivt med koncernens kostnader och intäkter. Detta arbete har resulterat sig i en kostnadskostym som är mindre utan att påverka koncernens intäkter. Ett arbete som genomförts under kvartalet men som är fullt implementerat mot kvartal fyra.

Utöver ett övergripande arbete av koncernens kostnadsstruktur har Game Chest även under kvartalet fortsatt utveckling av dess affärsområden med störst intäktspotential på kortare sikt. Inom dotterbolaget Code Club och dess datorspel Wurm har arbetet med nytt innehåll och uppkommande kampanjer legat i fokus.

Koncernen och dess affärsområden är redo för ett mycket händelserikt och intensivt vinterhalvår, vilket också är en högsäsong inom spelmarknaden.

Finansiellt
Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2022 uppgick till 1 738 788 SEK (1 693 914 SEK). Game Chest koncernen stänger Q3 med ett negativt rörelseresultat om −1 056 139 SEK (−953 256 SEK) som tyngs ner av goodwillavskrivningar. Koncernens EBITDA under Q3 uppgick till −453 678 SEK (−299 300 SEK).

Under kvartalet ingick bolaget en förlängning av dess lån till Modelio Equity AB om 6 månader fram till årsskiftet. I samband med denna förlängning ingick styrelseledamöter och VD åtaganden om att teckna aktier i en potentiell emission i syfte av att garantera långivaren Modelio Equity AB att lånet betalas. Detta är en stark indikation från bolagets nya styrelseledamöter och dess ambitioner om bolagets framtid.

Framåtblick
Game Chest Group gick in i kvartal 4 med en bättre bruttomarginal genom lägre plattformskostnader. Fokus är nu på att fortsätta växa bolagets intäktsdrivande varumärken för att samtidigt planlägga en långsiktig strategi för koncernen och dess framtid. Fokuset kommer successivt vridas från att effektivisera organisationen och minska kostnader till att skapa nya intäktskällor. Vi ser även en potential att genomföra ytterligare optimering av kostnader då verksamheten tydligt har klarat tidigare kostnadsbesparingar bra.

Jag vill avsluta detta VD-ord med att önska er aktieägare en trevlig julefrid och att vi inom bolaget ser fram emot ett intensivt och händelserikt vinterhalvår.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Delårsrapport 3 - 2022