Investor relations
Press release

2022-11-25 15:20:25

Styrelsen i Game Chest Group beslutar om emission av aktier om cirka 11,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande

Report this content

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER.

Styrelsen för Game Chest Group AB (publ) (”Game Chest” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om en företrädesemission bestående av högst 32 031 504 aktier, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,35 SEK per aktie. Givet att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut och Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras cirka 11,2 MSEK. Totalt omfattas Företrädesemissionen av emissionsgarantier om cirka 49,06 procent.

Kallelse till bolagsstämma för beslut om godkännande av Företrädesemissionen kommer offentliggöras genom separat pressmeddelande. För att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme avser styrelsen även lämna förslag till bolagsstämman om att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet samt om emissionsbemyndigande till styrelsen.

Företrädesemissionen
Styrelsen i Game Chest har idag beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om högst 32 031 504 aktier under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 2 januari 2023 erhåller för en (1) befintlig aktie en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 29 december 2022. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 30 december 2022. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 4 januari 2023 till och med den 18 januari 2023.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 0,35 kronor per aktie. Givet att bolagsstämman godkänner Företrädesemissionen och att Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader.

Bakgrund och motiv
Avsikten med Företrädesemissionen är att återbetala befintliga lån som får bolaget att bli skuldfritt.  Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses även användas för utveckling av bolagets befintliga varumärke samt till ytterligare expansion under 2023.

Emissionsgarantier har lämnats av bolagets ordförande, en styrelseledamot samt externa garanter.

Bolagsstämma
Genom separat pressmeddelande kallar styrelsen till bolagsstämma som kommer hållas den 29 december 2022 för att godkänna Företrädesemissionen samt att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier och aktiekapitalet och att bemyndiga styrelsen att besluta om emissioner. Avsikten med ändringen av bolagsordningen och emissionsbemyndigandet är att öka Bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme.

Kallelse till bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

Emissionsgarantier
Företrädesemissionen omfattas av vederlagsfria emissionsgarantier om cirka 5,5 MSEK, motsvarande cirka 49,06 procent av Företrädesemissionen.

Emissionsgarantierna har lämnats dels av styrelseledamöterna Ali Ghafori (ordförande) och Krister Elmgren, dels externa garanter.

Preliminär tidplan

29 december 2022 Bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen
29 december 2022 Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter
30 december 2022 Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter
2 januari 2023 Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter
2 januari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av memorandum
4 januari 2023 till och med 18 januari 2023 Teckningsperiod för Företrädesemissionen
4 januari 2023 till och med 13 januari 2023 Handel i teckningsrätter
20 januari 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
24 januari 2023 Beräknad likviddag för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter

Aktier, aktiekapital och utspädning
Givet att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut om Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 3 203 150,4 SEK genom emission av högst 32 031 504 aktier.

Aktieägare som inte deltar i Företrädesemissionen drabbas av en utspädning på 75,0 procent, om Företrädesemissionen fulltecknas.

Denna information är information som Game Chest group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 november 2022 kl. 15:20.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest group AB (publ):
Game Chest Group är verksamma inom gaming och esport och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com

Viktig information
Offentliggörandet, publiceringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts, publicerats eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande är ansvarig för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion, varken från Bolaget eller från någon annan. Detta pressmeddelande är inte heller ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende Företrädesemissionen. Varje investerare eller framtida investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper kan såväl minska som öka. Historiska resultat är inte en indikator på framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepappren i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, i sin helhet eller i delar, i eller till Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, USA eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribuering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande, och annat material avseende värdepappren som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften") eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.


read release

Styrelsen i Game Chest Group beslutar om emission av aktier om cirka 11,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande