Investor relations
Press release

2022-12-29 13:24:06

Kommuniké extra bolagsstämma i Game Chest Group AB (Publ)

Report this content

Idag, 29 december 2022, höll Game Chest Group AB (Publ) (”Bolaget”) extra bolagsstämma. Nedan framgår de beslut som beslutades på den extra bolagsstämman.

Beslut om ändring av bolagsordning

Stämman beslutade att anta ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag till beslut varmed ändringarna i huvudsak bestod av (i) ändring av gränserna för Bolagets aktiekapital och antal aktier med anledning av beslut om nyemission enligt nedan och (ii) ett antal mindre språkliga och strukturella ändringar samt formateringsändringar.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 25 november 2022 om nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid fulltecknande av Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 11,2 MSEK före emissionskostnader.

Emissions villkor i sammandrag

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Beslut om bemyndigande till styrelsen att vidta mindre justeringar av de på bolagsstämman fattade besluten

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på stämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.


Det noteras att samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till bolagsstämman samt det pressmeddelande som tidigare kommunicerats avseende Företrädesemissionen vilka finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.gamechestgroup.com/investor-relations. Protokoll från bolagsstämman kommer även att inom kort publiceras på Bolagets webbplats.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Kommuniké extra bolagsstämma i Game Chest Group AB (Publ)