Investor relations
Press release

2023-01-20 08:15:14

Företrädesemissionen i Game Chest Group AB (publ) blev tecknad till 72 procent och bolaget tillförs cirka 8 MSEK före emissionskostnader

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN, SYDKOREA, AUSTRALIEN, NYA ZEELAND, HONGKONG, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGSÅTGÄRDER ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Teckningsperioden i den partiellt garanterade företrädesemissionen om cirka 11,2 MSEK som offentliggjordes den 25 november 2022 (”Företrädesemissionen”) i Game Chest Group AB (”Game Chest” eller ”Bolaget”) avslutades den 18 januari 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 22 procent med stöd av teckningsrätter och cirka 1 procent utan stöd av teckningsrätter. Garanterna i Företrädesemissionen tecknade cirka 5,5 MSEK motsvarande cirka 49 procent av emissionsvolymen. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 72 procent. Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgick till 0,35 SEK per aktie, och Bolaget tillförs således cirka 8 MSEK före emissionskostnader.

Teckning
Teckningsperioden avslutades den 18 januari 2023. Företrädesemissionen tecknades till cirka 22 procent med stöd av teckningsrätter, cirka 1 procent utan stöd av teckningsrätter och 49 procent av emissionsgaranter. Totalt tecknades Företrädesemissionen till cirka 8 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 72 procent.

Tilldelning
Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med tilldelningsprinciperna som anges i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 3 januari 2023. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Game Chest med 2 300 831,5 SEK, från cirka 1 067 716,8 SEK till cirka 3 368 548,3 SEK och antalet aktier ökar med 23 008 315 från 10 677 168 till 33 685 483 aktier.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) pågår på NGM Nordic SME fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering är beräknad att ske omkring vecka 5, 2023. Därefter kommer BTA att omvandlas till aktier.

Rådgivare och emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut till Game Chest i samband med Företrädesemissionen. Qap Legal Advisors AB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 januari 2023 kl. 08:15.

För ytterligare information vänligen kontakta
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se

Om Game Chest group AB (publ):
Game Chest Group är verksamma inom gaming och har som affärsidé att erbjuda innovativa och digitala plattformar. Genom effektiv och skalbar teknik bidrar bolaget till ökad spelglädje för gamers över hela världen. Bolagets fokus ligger på att leverera en förstklassig kundupplevelse och kontinuerlig tillväxt under en effektiv kostnadsstruktur. Game Chest Group har sitt säte i Stockholm. Läs mer på bolagets webbplats: https://gamechestgroup.com

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget sker endast genom det informationsmemorandum som Bolaget har offentliggjort med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i Bolaget i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Storbritannien, USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.


read release

Företrädesemissionen i Game Chest Group AB (publ) blev tecknad till 72 procent och bolaget tillförs cirka 8 MSEK före emissionskostnader