Investor relations
Press release

2023-02-23 08:16:01

Bokslutskommuniké 2022

Report this content
Flerårsöversikt koncernen Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 2,4 2,5 7,2 7,6
EBITDA (msek) 0,2 1,0 −1,1 −0,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,4 −1,2 −4,0 −5,5
Balansomslutning (msek) 12,3 7,1 12,3 7,1
Soliditet (%) 59,3% 45,9% 59,3% 45,9%
Resultat per aktie (sek) −0,04 −0,11 −0,38 −0,49
Flerårsöversikt modern Q4 2022 Q4 2021 Helår 2022 Helår 2021
Totala intäkter (msek) 0,7 0,5 2,2 3,2
EBITDA (msek) −0,1 0,6 −0,9 0,3
Resultat efter finansiella poster (msek) −5,1 −5,0 −6,4 −6,2
Balansomslutning (msek) 14,3 11,7 14,3 11,7
Soliditet (%) 67,5% 70,0% 67,5% 70,0%
Resultat per aktie (sek) −0,02 −0,47 −0,10 −0,58

VD HAR ORDET
Game Chest stänger nu 2022, ett händelserikt år för koncernen som präglats av förändringar av bolagets styrelse, en företrädesemission samt ett övergripande arbete av koncernens samtliga intäkter och kostnader.

Med bolagets nya ledamöter och dess höga ambitioner har vi tillsammans säkerställt bolagets finansiella situation, detta via ett gediget och genomgående arbete av bolagets kostnader och intäkter i samband med en företrädesemission som beslutades under december där styrelsen tecknade cirka 38% (3,1 msek).

Inkråmsförvärv av dotterbolag
I ett pågående arbete om att optimera bolagets kostnader och intäkter tog ledningen ett beslut att under Q4 genomföra ett inkråmsförvärv av samtliga tillgångar av dotterbolaget Game Chest Group UK LTD till moderbolaget. Detta kommer resultera i mindre administrativa och finansiella kostnader inom koncernen samt underlätta arbetet med optimering och vidareutveckling av plattformarna och dess synergier med resterande av bolagets verksamhetsben. Denna transaktion har ej påverkat koncernens kassaflöde och vi ser positivt på att hålla bolagets verksamhet inom Sverige framöver.

Finansiellt
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2022 uppgick till 2 355 729 SEK. Game Chest koncernen stänger Q4 med ett negativt rörelseresultat om −136 841 SEK, en markant förbättring gentemot föregåendes periods rörelseresultat. Koncernens EBITDA under Q4 uppgick till 226 354 SEK.

Bolaget beslutade och initierade dess företrädesemission under kvartal fyra, emissionen stängdes tidigt under Q1 och resulterade i att bolaget tillfördes en likvid om ca 8 msek antalet aktier ökade med 23 008 315 från 10 677 168 till 33 685 483 aktier.

Bolaget betalade av lånet som uppgick till 3,4 msek. Som resultat av detta har bolaget nu inga kvarvarande lån eller räntebärande skulder ser därmed minskade kostnader. En positiv indikation för Game Chest Groups framtida finansiella hållbarhet.

Framåtblick
Vi har nu en bättre bruttomarginal genom lägre plattformskostnader, vilket ger möjligheten att växa bolagets mest intäktsdrivande varumärken. Planen är lagd för det nya året och vi kommer successivt vrida skeppet mot att skapa nya intäktskällor.

Jag avslutar VD-ordet med att säga att jag tillsammans med styrelsen ser fram emot årets möjligheter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Bokslutskommuniké 2022