Investor relations
Press release

2023-05-30 19:14:06

Kommuniké från årsstämma

Report this content

Stockholm - 2023-05-30
 

Idag 2023-05-30 höll Game Chest Group AB (publ) årsstämma. I nedan framgår de beslut som beslutades på den ordinarie bolagsstämman. Förslag och övriga handlingar har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://gamechestgroup.com/investor-relations


- Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade att ingen utdelning ska ske.

- Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

- Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

- Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med ett halvt prisbasbelopp till ordinarie styrelseledamöter, ett helt prisbasbelopp till ordförande. Arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

- Stämman beslutade nyval av styrelseledamoten Peyman Pournouri samt omval av Ali Ghafori, Krister Elmgren och Jihad Omeirat. Styrelseledamöterna Michael Jacobson och Marcus Peterson har avböjt omval på grund av andra åtaganden.

- Stämman beslutade om omval av revisorsfirma; Parsells Revisionsbyrå AB. Parsells Revisionsbyrå AB har meddelat bolaget att Jan Hamberg, auktoriserad revisor, kommer verka som huvudansvarig revisor.

- Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier i enlighet med styrelsens förslag.


//

Investor Relations
Game Chest Group AB(publ)
ir@gamechestgroup.se


read release

Kommuniké från årsstämma