Investor relations
Press release

2024-04-30 09:00:00

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Report this content

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)

Stockholm 30 april, 2024

Aktieägarna i Game Chest Group AB (publ), org.nr. 559095-1942, kallas härmed till årsstämma den 30 maj, 2024 kl. 18:00  i bolagets lokaler på Färögatan 33, Kista Science Tower.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 22 maj, dels anmäla sig till bolaget senast den 22 maj skriftligen till ℅ Svea Partners, Färögatan 33, Kista Science Tower, 164 51 Kista. eller via e-post till ir@gamechestgroup.se. Anmälan ska innehålla namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 22 maj, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

 1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Framläggande och godkännande av dagordningen.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2023.
 7. Beslut
  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 10. Val av styrelse och revisor.
 11. Beslut om bemyndigande.
 12. Beslut om bolagsordningsändring
 13. Stämmans avslutande.


Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)
Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att bolagets ansamlade resultat överförs i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 8-10)
Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant. Samt att styrelsearvode utgår ej. Omval av Ali Ghafori, Krister Elmgren och Jihad Omeirat, Peyman Pournouri. Vidare har styrelsen föreslagit att välja om Parsells Revisionsbyrå AB till revisor, med Jan Hamberg som huvudansvarig, och att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande (punkt 11)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får högst motsvara den största ökning av aktiekapitalet som ryms inom aktiekapitalets gränser i den vid var tid gällande bolagsordningen. De eventuella emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller i övrigt med villkor. Bemyndigandet avser att möjliggöra kapitalanskaffning och/eller företagsförvärv där betalning helt eller delvis ska utgöras av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner. Om styrelsen beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

 

Övrigt
Årsredovisning och revisionsberättelse, förslag samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats, www.gamechestgroup.com senast två veckor innan stämman.


read release

Kallelse till årsstämma i Game Chest Group AB (publ)