Investor relations
Press release

2020-08-13 08:35:49

Delårsrapport 2 - 2020

Flerårsöversikt koncernen Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1,2 0,3 2,5 0,7 2,3
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,1 −0,4 −2,5 −1,8 −4,8
Balansomslutning (msek) 13,1 9,5 13,1 9,5 16,7
Soliditet (%) 85,20% 56,30% 85,20% 56,30% 73,00%
Resultat per aktie (sek) −0,11 −0,06 −0,25 −0,24 −0,5
Flerårsöversikt modern Q2
2020
Q2
2019
Halvår 1
2020
Halvår 1
2019
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 0,9 0,6 1,2 1,2 1,9
Resultat efter finansiella poster (msek) −0,3 0,4 −1,4 −0,4 −3,0
Balansomslutning (msek) 17,4 12,9 17,4 12,9 19,6
Soliditet (%) 90,60% 68,80% 90,60% 68,80% 79,00%
Resultat per aktie (sek) −0,02 0,05 −0,13 −0,06 −0,32

VD har ordet
Nu stänger vi årets andra kvartal, en minst sagt spännande tid för Game Chest Group. Perioden har inneburit ett dedikerat arbete för att finslipa och utveckla bolaget befintliga produkter, ett resultat av detta är den lyckade lanseringen av Wurm Online som skedde tidigt under kvartal tre. Jag anser att denna lansering är ett tydligt exempel på vad vi i Game Chest arbetar för, att optimera och vidareutveckla de tjänster och produkter som bolaget förvärvar.

Under April lanserade Game Chest dess nya plattform FridayPlays (http://fridayplays.com/), en ny variant av bolagets tidigare befintliga spelförsäljning plattformar. FridayPlays är ett nytt varumärke och det tar därmed tid att etablera och uppbygga. I dagsläget kommer vi fortsätta arbetet med FridayPlays och kommer fokusera på att binda nya partnerskap med företag och influencers som vi anser kan bidra till utvecklingen.

Vi har arbetat hårt för att bygga vårt nätverk av influencers som marknadsför Game Chest’s produkter, ett arbete som fungerat väl. Samarbeten med influencers har visat sig vara det mest effektiva digitala marknadsföringsstrategin för våra plattformar och något vi planerar att skala upp framöver.

Ett resultat av en bra kundrelation, nya partnerskap och vidareutveckling av bolagets plattformar är att vi under andra kvartalet kunnat se en tillväxt av betalande abonnenter. I Juni uppnådde koncernen hela 2400 betalande abonnenter, efter lanseringen av Wurm Online har vi som senast rapporterat att vi numera är uppe i 6500 betalande abonnenter.

Finansiellt
Game Chest ingick den 2019-05-15 ett avtal med Qualcon om upptagande av lån på två miljoner kr med en årlig ränta på 15 procent. Av lånet kvittades en miljon kr mot aktier genom en riktad emission i december (2019-12-20). Kvarstod var ett lån på en miljon kronor plus ränta. Game Chest betalade under Q2 tillbaka hälften av det kvarstående beloppet plus upplupen ränta. Jag ser på detta som en stor milstolpe för Game Chest samt ett viktigt steg för koncernens framtid.

Den 27:e Maj mottog bolaget en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD. Som tidigare kommunicerats har bolaget ställt sig emot detta och även svarat med motkrav. Som verkställande direktör lägger jag stor tyngd i detta däremot ligger mitt största fokus på bolagets utveckling och framtid och uppskattar därmed att ärendet skall lösas i en skiljenämnd vilket innebär en kortvarig process.

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 209 223 sek (333 008 SEK), en tillväxt om 263%. Game Chest stänger Q2 med ett negativt resultat som tyngdes ner av avskrivningar. Däremot är jag tillsammans med bolagets ledning bekväma i att arbetet vi lagt ner på att vässa verksamheten i samtliga aspekter kommer att avspegla sig under den kommande tiden.

En kostnadseffektiv tillväxt är essentiellt för koncernen i helhet och bolagets framtid. Arbetet med att minska kostnaderna i bolagets tillväxtresa pågår kontinuerligt. Jag anser att detta är en nyckelfaktor i bolagets utveckling.

COVID-19
Som tidigare kommunicerats har Game Chest koncernen ej sett en större negativ påverkan av den rådande situationen gällande COVID-19. Bolagets senaste förvärv LanPortal GLHF AB med dess plattformar Esportrait och Ticsail har under det senaste halvåret ej sett någon aktivitet då dessa plattformar är inriktade mot evenemang. Vi har däremot sett en ökning av organiska trafik till bolagets plattformar för webbläsarspel.

Framåtblick
Under den senaste tiden har vi sett en rapid tillväxt av betalande abonnenter, nya kunder och trafik. Detta är ett momentum jag kommer sträva efter att bibehålla och utveckla. Härnäst kommer jag därmed fokusera mitt arbete mot de plattformar som har sett främst utveckling i ett syfte av att se till att dessa bibehåller sig i dess nuvarande tillväxtfas.

Detta arbete är enligt mig bara en början men även en stabil grund för Game Chest att utvecklas ifrån. Jag ser fram emot att fortsätta mitt arbete tillsammans med alla koncernens engagerade medarbetare för att utveckla koncernens samtliga plattformar och tjänster. Utöver att fokusera på bolagets nuvarande verksamhet kommer jag tillsammans med ledningen ständigt hålla ögonen öppna för nya spännande förvärv.

Jag ser fram emot vad hösten har att erbjuda samt att hålla er aktieägare informerade med en transparent och kontinuerlig kommunikation.

//

Robin Bäcklund
Verkställande Direktör
Game Chest Group AB (Publ)


Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 Augusti 2020.

 


read release

Delårsrapport 2 - 2020