Investor relations
Press release

2021-02-24 12:41:46

Bokslutskommuniké 2020

Flerårsöversikt koncernen Q4
2020
Q4
2019
Helår
2020
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 3,9 0,2 9,6 2,3
EBITDA (msek) 0,2 −1 0,9 −2,5
Justerat EBITDA* (msek) 0,6 −1 1,5 −2,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −2,4 −1,5 −4,2 −4,8
Balansomslutning (msek) 10,9 16,7 10,9 16,7
Soliditet (%) 84,40% 73% 84,40% 73%
Resultat per aktie (sek) −0,25 −0,16 −0,44 −0,5
Flerårsöversikt modern Q4
2020
Q4
2019
Helår
2020
Helår
2019
Totala intäkter (msek) 1,2 −0,4 3,4 1,9
EBITDA (msek) 0,1 −1,3 −0,4 −1,5
Justerat EBITDA* (msek) 0,5 −1,3 0,3 −1,5
Resultat efter finansiella poster (msek) −1,4 −2,4 −2,8 −3
Balansomslutning (msek) 15,4 19,6 15,4 19,6
Soliditet (%) 93,20% 79% 93,20% 79%
Resultat per aktie (sek) −0,13 −0,25 −0,27 −0,32

* Justerat EBITDA: Ex kostnader i samband med tvist.

VD har ordet
Game Chest har haft ett intensivt och händelserikt år med lyckade lanseringar och flertal nya partnerskap. Jag ser positivt på vad bolaget åstadkommit och jag ser fram emot ett nytt spännande år för koncernen.

Året inleddes med att jag tillträdde som verkställande direktör. I samband med mitt tillträde kommunicerade jag att mitt primära fokus initialt skulle riktas mot de affärsben inom koncernen där jag såg störst potential för att etablera en stabil grund för bolaget att förlita sig på.

Bolaget genomförde under året två lanseringar, spelet Wurm online på plattformen Steam och bolagets nya plattform FridayPlays (https://fridayplays.com).

FridayPlays lanserades i April 2020 och är bolagets kombinerade satsning av teknologin och partnerskapen från bolagets äldre plattformar GameThrill och uCrate. Vi har applicerat den feedback vi fått av bolagets kunder genom åren i syfte av att ta fram en plattform som erbjuder kunderna en sån bra upplevelse som möjligt och en plattform som är anpassad för framtiden. Bolaget kommer framöver investera ytterligare resurser mot FridayPlays med ett mål om att intensifiera tillväxttakten.

I slutet av Juli lanserade koncernen dess spel Wurm Online på plattformen Steam, en extremt lyckad lansering. Spelet har sedan lansering varit en stor bidragande faktor till koncernens tillväxt av betalande abonnenter och försäljning.

Game Chest är ett tillväxtbolag som i en tidig fas kunnat visa att dess affärsmodell är av en lyckad struktur. Arbetet med bolagets ytterligare varumärken i samband med möjliga nya förvärv ligger i stort fokus inför 2021.

Detta nya fokus möjliggörs för den lyckade lanseringen av Wurm Online som sedan dess har varit ett affärsben för koncernen att förlita sig på i utvecklingen och tillväxt i dess andra spännande segment.

Kvartal 4
Under Q4 har bolaget arbetat med intern utveckling av dess plattformar med störst fokus på FridayPlays i samband med detta har bolaget även arbetat aktivt med olika typer av marknadsföring och har med nya partnerskap kunnat identifiera en kostnadseffektiv och skalbar marknadsföringsmodell. Vi planerar att lansera den nya uppdateringen av FridayPlays under Q1 2021 och i samband med det intensifiera arbetet med marknadsföringen mot plattformen.
FridayPlays har under den senaste tiden sett en ökning av betalande abonnenter och kännedom.

Finansiellt
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 3 747 472 SEK (242 427 SEK), en tillväxt om 1 445,81%. Koncernens EBITDA under Q4 uppgick till 190 616 SEK (−1 035 262 SEK).

Koncernens försäljning av abonnemang i dess diverse plattformar säljs inom olika tidsramar. Bolaget har ej periodiserat dessa, som exempel har de intäkter som kommit från årsabonnemang under Q4 fullt bokförts i kvartalets försäljning och kommer då återkomma under Q4 2021.

Den 27:e Maj mottog bolaget en stämningsansökan från säljaren av Ubercrate LTD i där säljaren kräver betalning för tilläggsköpeskilling om 150 000 USD. Som tidigare kommunicerats har bolaget ställt sig emot detta och även svarat med motkrav. Bolaget inväntar i dagsläget ett avgörande i tvisten som förväntas komma under Q1 2021.

Framåtblick
Framöver kommer bolaget intensivt satsa på tillväxt av fler affärsben inom kategorin huvudsegment och aktivt söka efter nya spännande förvärv för att expandera bolagets nuvarande ekosystem. Denna tillväxt kommer baseras på en intensifiering av bolagets marknadsföring samt förvärv.

Game Chest är idag en strukturerad verksamhet med en bevisad affärsmodell. Bolaget är ett tillväxtbolag med en strategi att växa genom förvärv och intern utveckling, vi är redo att ta oss vidare till nya nivåer och jag ser fram emot att göra detta med er aktieägare.

Jag vill även tacka samtliga aktieägare för det förtroende ni lagt i mig och ledningen. Jag ser fram emot 2021 och vad Game Chest kommer att åstadkomma.

___________________

Denna information är sådan information som Game Chest Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 Februari 2021.


read release

Bokslutskommuniké 2020